ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رومینا مظاهری، لیلا پیشه ور، ندا کیهانی فرد، الناز قاسمی، (1393). مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریزسختی سطحی دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 41-47. magiran.com/p1259479
R. Mazaheri, L. Pishevar , N. Keyhanifard, E. Ghasemi, (2014). Comparison of The Effect of Topical Acidulated Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite, Journal of Dental School, 32(1), 41-47. magiran.com/p1259479
رومینا مظاهری، لیلا پیشه ور، ندا کیهانی فرد، الناز قاسمی، مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریزسختی سطحی دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 41-47. magiran.com/p1259479
R. Mazaheri, L. Pishevar , N. Keyhanifard, E. Ghasemi, Comparison of The Effect of Topical Acidulated Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 41-47. magiran.com/p1259479
رومینا مظاهری، لیلا پیشه ور، ندا کیهانی فرد، الناز قاسمی، "مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریزسختی سطحی دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 41-47. magiran.com/p1259479
R. Mazaheri, L. Pishevar , N. Keyhanifard, E. Ghasemi, "Comparison of The Effect of Topical Acidulated Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 41-47. magiran.com/p1259479
رومینا مظاهری، لیلا پیشه ور، ندا کیهانی فرد، الناز قاسمی، (1393). 'مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریزسختی سطحی دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.41-47. magiran.com/p1259479
R. Mazaheri, L. Pishevar , N. Keyhanifard, E. Ghasemi, (2014). 'Comparison of The Effect of Topical Acidulated Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite', Journal of Dental School, 32(1), pp.41-47. magiran.com/p1259479
رومینا مظاهری؛ لیلا پیشه ور؛ ندا کیهانی فرد؛ الناز قاسمی. "مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریزسختی سطحی دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 41-47. magiran.com/p1259479
R. Mazaheri; L. Pishevar ; N. Keyhanifard; E. Ghasemi. "Comparison of The Effect of Topical Acidulated Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 41-47. magiran.com/p1259479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال