ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساعده عطارباشی مقدم، علی لطفی، محمد مشرف، (1393). لنفوم غیر هوچکینی اولیه چند کانونی حفره دهان: گزارش سه مورد به همراه بررسی مقالات، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 55-61. magiran.com/p1259481
S. Atarbashi Moghadam, A. Lotfi , M. Moshref, (2014). Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature, Journal of Dental School, 32(1), 55-61. magiran.com/p1259481
ساعده عطارباشی مقدم، علی لطفی، محمد مشرف، لنفوم غیر هوچکینی اولیه چند کانونی حفره دهان: گزارش سه مورد به همراه بررسی مقالات. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 55-61. magiran.com/p1259481
S. Atarbashi Moghadam, A. Lotfi , M. Moshref, Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 55-61. magiran.com/p1259481
ساعده عطارباشی مقدم، علی لطفی، محمد مشرف، "لنفوم غیر هوچکینی اولیه چند کانونی حفره دهان: گزارش سه مورد به همراه بررسی مقالات"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 55-61. magiran.com/p1259481
S. Atarbashi Moghadam, A. Lotfi , M. Moshref, "Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 55-61. magiran.com/p1259481
ساعده عطارباشی مقدم، علی لطفی، محمد مشرف، (1393). 'لنفوم غیر هوچکینی اولیه چند کانونی حفره دهان: گزارش سه مورد به همراه بررسی مقالات'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.55-61. magiran.com/p1259481
S. Atarbashi Moghadam, A. Lotfi , M. Moshref, (2014). 'Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature', Journal of Dental School, 32(1), pp.55-61. magiran.com/p1259481
ساعده عطارباشی مقدم؛ علی لطفی؛ محمد مشرف. "لنفوم غیر هوچکینی اولیه چند کانونی حفره دهان: گزارش سه مورد به همراه بررسی مقالات". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 55-61. magiran.com/p1259481
S. Atarbashi Moghadam; A. Lotfi ; M. Moshref. "Multifocal primary non-Hodgkin lymphoma of the oral cavity: three cases and review if the literature", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 55-61. magiran.com/p1259481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال