ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن اصغری مقدم، رضا رسول زاده، سید محمد مهدی حسینی مقدم، مهناز سیفی، محمدرضا پورشفیع، ملیحه طالبی ، (1393). جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(272)، 1. magiran.com/p1260245
Nastaran Asghari Moghadam, Reza Rasoolzadeh, Seyyed Mohammad, Mahdi Hoseini Moghadam, Mahnaz Seifi, Mohammad Reza Pourshafie, Maliheh Talebi, (2014). Isolation, Antibiotic Resistance Determination, and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals, Journal Of Isfahan Medical School, 32(272), 1. magiran.com/p1260245
نسترن اصغری مقدم، رضا رسول زاده، سید محمد مهدی حسینی مقدم، مهناز سیفی، محمدرضا پورشفیع، ملیحه طالبی ، جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1393؛ 32(272): 1. magiran.com/p1260245
Nastaran Asghari Moghadam, Reza Rasoolzadeh, Seyyed Mohammad, Mahdi Hoseini Moghadam, Mahnaz Seifi, Mohammad Reza Pourshafie, Maliheh Talebi, Isolation, Antibiotic Resistance Determination, and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals, Journal Of Isfahan Medical School, 2014; 32(272): 1. magiran.com/p1260245
نسترن اصغری مقدم، رضا رسول زاده، سید محمد مهدی حسینی مقدم، مهناز سیفی، محمدرضا پورشفیع، ملیحه طالبی ، "جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 32، شماره 272 (1393): 1. magiran.com/p1260245
Nastaran Asghari Moghadam, Reza Rasoolzadeh, Seyyed Mohammad, Mahdi Hoseini Moghadam, Mahnaz Seifi, Mohammad Reza Pourshafie, Maliheh Talebi, "Isolation, Antibiotic Resistance Determination, and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals", Journal Of Isfahan Medical School 32, no.272 (2014): 1. magiran.com/p1260245
نسترن اصغری مقدم، رضا رسول زاده، سید محمد مهدی حسینی مقدم، مهناز سیفی، محمدرضا پورشفیع، ملیحه طالبی ، (1393). 'جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(272)، صص.1. magiran.com/p1260245
Nastaran Asghari Moghadam, Reza Rasoolzadeh, Seyyed Mohammad, Mahdi Hoseini Moghadam, Mahnaz Seifi, Mohammad Reza Pourshafie, Maliheh Talebi, (2014). 'Isolation, Antibiotic Resistance Determination, and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals', Journal Of Isfahan Medical School, 32(272), pp.1. magiran.com/p1260245
نسترن اصغری مقدم؛ رضا رسول زاده؛ سید محمد مهدی حسینی مقدم؛ مهناز سیفی؛ محمدرضا پورشفیع؛ ملیحه طالبی . "جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32 ،272 ، 1393، 1. magiran.com/p1260245
Nastaran Asghari Moghadam; Reza Rasoolzadeh; Seyyed Mohammad; Mahdi Hoseini Moghadam; Mahnaz Seifi; Mohammad Reza Pourshafie; Maliheh Talebi. "Isolation, Antibiotic Resistance Determination, and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals", Journal Of Isfahan Medical School, 32, 272, 2014, 1. magiran.com/p1260245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال