ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، مژگان بقایی پور، (1392). تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، 20(6)، 181. magiran.com/p1260364
Mohammad Ali Feizpour, Golsa Salehi Firozabadi, Mozhgan Baghaipoor, (2013). Tax Efficiency Differences in Iran's Provinces, Journal of Economy and Regional Development, 20(6), 181. magiran.com/p1260364
محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، مژگان بقایی پور، تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور. مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، 1392؛ 20(6): 181. magiran.com/p1260364
Mohammad Ali Feizpour, Golsa Salehi Firozabadi, Mozhgan Baghaipoor, Tax Efficiency Differences in Iran's Provinces, Journal of Economy and Regional Development, 2013; 20(6): 181. magiran.com/p1260364
محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، مژگان بقایی پور، "تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور"، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 20، شماره 6 (1392): 181. magiran.com/p1260364
Mohammad Ali Feizpour, Golsa Salehi Firozabadi, Mozhgan Baghaipoor, "Tax Efficiency Differences in Iran's Provinces", Journal of Economy and Regional Development 20, no.6 (2013): 181. magiran.com/p1260364
محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، مژگان بقایی پور، (1392). 'تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور'، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، 20(6)، صص.181. magiran.com/p1260364
Mohammad Ali Feizpour, Golsa Salehi Firozabadi, Mozhgan Baghaipoor, (2013). 'Tax Efficiency Differences in Iran's Provinces', Journal of Economy and Regional Development, 20(6), pp.181. magiran.com/p1260364
محمدعلی فیض پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی؛ مژگان بقایی پور. "تمایزات کارایی مالیاتی در استان های کشور". مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، 20 ،6 ، 1392، 181. magiran.com/p1260364
Mohammad Ali Feizpour; Golsa Salehi Firozabadi; Mozhgan Baghaipoor. "Tax Efficiency Differences in Iran's Provinces", Journal of Economy and Regional Development, 20, 6, 2013, 181. magiran.com/p1260364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال