ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا جلایی پور، آرش نصراصفهانی، (1393). رخدادهای انتخابات 1388 از چشم انداز تحلیل چارچوب، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، 137-161. magiran.com/p1260957
H. R. Jalaei Pour, A. Nasr Esfahani, (2014). Framing Analysis of 2009 Post-election Events in Iran, Social Sciences, 6(1), 137-161. magiran.com/p1260957
حمیدرضا جلایی پور، آرش نصراصفهانی، رخدادهای انتخابات 1388 از چشم انداز تحلیل چارچوب. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1393؛ 6(1): 137-161. magiran.com/p1260957
H. R. Jalaei Pour, A. Nasr Esfahani, Framing Analysis of 2009 Post-election Events in Iran, Social Sciences, 2014; 6(1): 137-161. magiran.com/p1260957
حمیدرضا جلایی پور، آرش نصراصفهانی، "رخدادهای انتخابات 1388 از چشم انداز تحلیل چارچوب"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 6، شماره 1 (1393): 137-161. magiran.com/p1260957
H. R. Jalaei Pour, A. Nasr Esfahani, "Framing Analysis of 2009 Post-election Events in Iran", Social Sciences 6, no.1 (2014): 137-161. magiran.com/p1260957
حمیدرضا جلایی پور، آرش نصراصفهانی، (1393). 'رخدادهای انتخابات 1388 از چشم انداز تحلیل چارچوب'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، صص.137-161. magiran.com/p1260957
H. R. Jalaei Pour, A. Nasr Esfahani, (2014). 'Framing Analysis of 2009 Post-election Events in Iran', Social Sciences, 6(1), pp.137-161. magiran.com/p1260957
حمیدرضا جلایی پور؛ آرش نصراصفهانی. "رخدادهای انتخابات 1388 از چشم انداز تحلیل چارچوب". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6 ،1 ، 1393، 137-161. magiran.com/p1260957
H. R. Jalaei Pour; A. Nasr Esfahani. "Framing Analysis of 2009 Post-election Events in Iran", Social Sciences, 6, 1, 2014, 137-161. magiran.com/p1260957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال