ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم علیئی، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر، شهرام یوسفی فر، (1393). مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، 163-191. magiran.com/p1260958
M. Aliei, J. Neyestani, S. M. Mousavi Kouhpar, Sh. Yousefi Far, (2014). Comparison between Ilkhanid Tomb Monuments of Lavāssānāt and Rūdbār-e Ghasrān Region and the Contemporaneous Tombs of Damāvand Area on Decorative and Architectural Styles, Social Sciences, 6(1), 163-191. magiran.com/p1260958
میثم علیئی، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر، شهرام یوسفی فر، مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1393؛ 6(1): 163-191. magiran.com/p1260958
M. Aliei, J. Neyestani, S. M. Mousavi Kouhpar, Sh. Yousefi Far, Comparison between Ilkhanid Tomb Monuments of Lavāssānāt and Rūdbār-e Ghasrān Region and the Contemporaneous Tombs of Damāvand Area on Decorative and Architectural Styles, Social Sciences, 2014; 6(1): 163-191. magiran.com/p1260958
میثم علیئی، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر، شهرام یوسفی فر، "مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 6، شماره 1 (1393): 163-191. magiran.com/p1260958
M. Aliei, J. Neyestani, S. M. Mousavi Kouhpar, Sh. Yousefi Far, "Comparison between Ilkhanid Tomb Monuments of Lavāssānāt and Rūdbār-e Ghasrān Region and the Contemporaneous Tombs of Damāvand Area on Decorative and Architectural Styles", Social Sciences 6, no.1 (2014): 163-191. magiran.com/p1260958
میثم علیئی، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر، شهرام یوسفی فر، (1393). 'مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، صص.163-191. magiran.com/p1260958
M. Aliei, J. Neyestani, S. M. Mousavi Kouhpar, Sh. Yousefi Far, (2014). 'Comparison between Ilkhanid Tomb Monuments of Lavāssānāt and Rūdbār-e Ghasrān Region and the Contemporaneous Tombs of Damāvand Area on Decorative and Architectural Styles', Social Sciences, 6(1), pp.163-191. magiran.com/p1260958
میثم علیئی؛ جواد نیستانی؛ سیدمهدی موسوی کوهپر؛ شهرام یوسفی فر. "مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6 ،1 ، 1393، 163-191. magiran.com/p1260958
M. Aliei; J. Neyestani; S. M. Mousavi Kouhpar; Sh. Yousefi Far. "Comparison between Ilkhanid Tomb Monuments of Lavāssānāt and Rūdbār-e Ghasrān Region and the Contemporaneous Tombs of Damāvand Area on Decorative and Architectural Styles", Social Sciences, 6, 1, 2014, 163-191. magiran.com/p1260958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال