ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان، (1393). تاثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، 193-219. magiran.com/p1260959
S. R.I. Mousavi Haji, R. Zarifiyan, (2014). The Effect of the Modernity Wave and the Renewal Trend in the Development of Iranian Clothing (From the Beginning of the QajarridEra to the End of the First Pahlavi Dynasty), Social Sciences, 6(1), 193-219. magiran.com/p1260959
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان، تاثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1393؛ 6(1): 193-219. magiran.com/p1260959
S. R.I. Mousavi Haji, R. Zarifiyan, The Effect of the Modernity Wave and the Renewal Trend in the Development of Iranian Clothing (From the Beginning of the QajarridEra to the End of the First Pahlavi Dynasty), Social Sciences, 2014; 6(1): 193-219. magiran.com/p1260959
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان، "تاثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 6، شماره 1 (1393): 193-219. magiran.com/p1260959
S. R.I. Mousavi Haji, R. Zarifiyan, "The Effect of the Modernity Wave and the Renewal Trend in the Development of Iranian Clothing (From the Beginning of the QajarridEra to the End of the First Pahlavi Dynasty)", Social Sciences 6, no.1 (2014): 193-219. magiran.com/p1260959
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان، (1393). 'تاثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6(1)، صص.193-219. magiran.com/p1260959
S. R.I. Mousavi Haji, R. Zarifiyan, (2014). 'The Effect of the Modernity Wave and the Renewal Trend in the Development of Iranian Clothing (From the Beginning of the QajarridEra to the End of the First Pahlavi Dynasty)', Social Sciences, 6(1), pp.193-219. magiran.com/p1260959
سید رسول موسوی حاجی؛ رویا ظریفیان. "تاثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 6 ،1 ، 1393، 193-219. magiran.com/p1260959
S. R.I. Mousavi Haji; R. Zarifiyan. "The Effect of the Modernity Wave and the Renewal Trend in the Development of Iranian Clothing (From the Beginning of the QajarridEra to the End of the First Pahlavi Dynasty)", Social Sciences, 6, 1, 2014, 193-219. magiran.com/p1260959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال