ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پرچکانی، مصطفی شهرابی، کمال الدین بازرگانی گیلانی، (1393). بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه، فصلنامه علوم زمین، 23(89)، 109. magiran.com/p1261372
M. Parchekani, M. Shahrabi, K. Bazargani, Guilani, (2014). Characteristics of the Eocene Volcanism in Taroum Mountain, West Alborz of Iran and Comparison with the Similar Volcanism in Yuntdağ Area of Turkey, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(89), 109. magiran.com/p1261372
محمد پرچکانی، مصطفی شهرابی، کمال الدین بازرگانی گیلانی، بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(89): 109. magiran.com/p1261372
M. Parchekani, M. Shahrabi, K. Bazargani, Guilani, Characteristics of the Eocene Volcanism in Taroum Mountain, West Alborz of Iran and Comparison with the Similar Volcanism in Yuntdağ Area of Turkey, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(89): 109. magiran.com/p1261372
محمد پرچکانی، مصطفی شهرابی، کمال الدین بازرگانی گیلانی، "بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 89 (1393): 109. magiran.com/p1261372
M. Parchekani, M. Shahrabi, K. Bazargani, Guilani, "Characteristics of the Eocene Volcanism in Taroum Mountain, West Alborz of Iran and Comparison with the Similar Volcanism in Yuntdağ Area of Turkey", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.89 (2014): 109. magiran.com/p1261372
محمد پرچکانی، مصطفی شهرابی، کمال الدین بازرگانی گیلانی، (1393). 'بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه'، فصلنامه علوم زمین، 23(89)، صص.109. magiran.com/p1261372
M. Parchekani, M. Shahrabi, K. Bazargani, Guilani, (2014). 'Characteristics of the Eocene Volcanism in Taroum Mountain, West Alborz of Iran and Comparison with the Similar Volcanism in Yuntdağ Area of Turkey', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(89), pp.109. magiran.com/p1261372
محمد پرچکانی؛ مصطفی شهرابی؛ کمال الدین بازرگانی گیلانی. "بررسی ویژگی های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت داغ (Yuntdağ) ترکیه". فصلنامه علوم زمین، 23 ،89 ، 1393، 109. magiran.com/p1261372
M. Parchekani; M. Shahrabi; K. Bazargani; Guilani. "Characteristics of the Eocene Volcanism in Taroum Mountain, West Alborz of Iran and Comparison with the Similar Volcanism in Yuntdağ Area of Turkey", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 89, 2014, 109. magiran.com/p1261372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال