ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته زمانی علویجه، طاهره دهداری، کامبیز احمدی انگالی، مینا تقی راهداری، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفی حافظ، اکبر بابایی حیدرآبادی، (1392). بررسی اپیدمیولوژی 24 ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان بر اساس مدل سری های زمانی، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1(4)، 190-197. magiran.com/p1261453
Zamani, Alavijeh F., Dehdari T., Ahmadi Angali K., Taghi Rahdari M., Azar, Abdar T., Ashrafi Hafez A., Babaei Heydarabadi A., (2014). Investigation of Temporal Pattern of Scorpion Sting and Snakebite Incidence in Patients Referred to Masjedsoleiman's Main Hospital, During 24 Months from 21 March 2008 to 20 March 2009, Safety Promotion and Injury Prevention, 1(4), 190-197. magiran.com/p1261453
فرشته زمانی علویجه، طاهره دهداری، کامبیز احمدی انگالی، مینا تقی راهداری، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفی حافظ، اکبر بابایی حیدرآبادی، بررسی اپیدمیولوژی 24 ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان بر اساس مدل سری های زمانی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1392؛ 1(4): 190-197. magiran.com/p1261453
Zamani, Alavijeh F., Dehdari T., Ahmadi Angali K., Taghi Rahdari M., Azar, Abdar T., Ashrafi Hafez A., Babaei Heydarabadi A., Investigation of Temporal Pattern of Scorpion Sting and Snakebite Incidence in Patients Referred to Masjedsoleiman's Main Hospital, During 24 Months from 21 March 2008 to 20 March 2009, Safety Promotion and Injury Prevention, 2014; 1(4): 190-197. magiran.com/p1261453
فرشته زمانی علویجه، طاهره دهداری، کامبیز احمدی انگالی، مینا تقی راهداری، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفی حافظ، اکبر بابایی حیدرآبادی، "بررسی اپیدمیولوژی 24 ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان بر اساس مدل سری های زمانی"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 1، شماره 4 (1392): 190-197. magiran.com/p1261453
Zamani, Alavijeh F., Dehdari T., Ahmadi Angali K., Taghi Rahdari M., Azar, Abdar T., Ashrafi Hafez A., Babaei Heydarabadi A., "Investigation of Temporal Pattern of Scorpion Sting and Snakebite Incidence in Patients Referred to Masjedsoleiman's Main Hospital, During 24 Months from 21 March 2008 to 20 March 2009", Safety Promotion and Injury Prevention 1, no.4 (2014): 190-197. magiran.com/p1261453
فرشته زمانی علویجه، طاهره دهداری، کامبیز احمدی انگالی، مینا تقی راهداری، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفی حافظ، اکبر بابایی حیدرآبادی، (1392). 'بررسی اپیدمیولوژی 24 ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان بر اساس مدل سری های زمانی'، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1(4)، صص.190-197. magiran.com/p1261453
Zamani, Alavijeh F., Dehdari T., Ahmadi Angali K., Taghi Rahdari M., Azar, Abdar T., Ashrafi Hafez A., Babaei Heydarabadi A., (2014). 'Investigation of Temporal Pattern of Scorpion Sting and Snakebite Incidence in Patients Referred to Masjedsoleiman's Main Hospital, During 24 Months from 21 March 2008 to 20 March 2009', Safety Promotion and Injury Prevention, 1(4), pp.190-197. magiran.com/p1261453
فرشته زمانی علویجه؛ طاهره دهداری؛ کامبیز احمدی انگالی؛ مینا تقی راهداری؛ طاهره آذر آبدار؛ اصغر اشرفی حافظ؛ اکبر بابایی حیدرآبادی. "بررسی اپیدمیولوژی 24 ماهه و برآورد موارد گزیدگی مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان بر اساس مدل سری های زمانی". مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1 ،4 ، 1392، 190-197. magiran.com/p1261453
Zamani; Alavijeh F.; Dehdari T.; Ahmadi Angali K.; Taghi Rahdari M.; Azar; Abdar T.; Ashrafi Hafez A.; Babaei Heydarabadi A.. "Investigation of Temporal Pattern of Scorpion Sting and Snakebite Incidence in Patients Referred to Masjedsoleiman's Main Hospital, During 24 Months from 21 March 2008 to 20 March 2009", Safety Promotion and Injury Prevention, 1, 4, 2014, 190-197. magiran.com/p1261453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال