ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه اکبری، علی اصانلو، محمد معتمدی راد، سیما پورهاشمی، (1393). نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، 4(15)، 107. magiran.com/p1262014
Elahe Akbari, Ali Osanloo, Mohammad Motamedirad, Sima Poorhashemi, (2014). Role of Legal Geo-Sciences in the Investigation of Crime and Law Enforcement, , 4(15), 107. magiran.com/p1262014
الهه اکبری، علی اصانلو، محمد معتمدی راد، سیما پورهاشمی، نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون. فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، 1393؛ 4(15): 107. magiran.com/p1262014
Elahe Akbari, Ali Osanloo, Mohammad Motamedirad, Sima Poorhashemi, Role of Legal Geo-Sciences in the Investigation of Crime and Law Enforcement, , 2014; 4(15): 107. magiran.com/p1262014
الهه اکبری، علی اصانلو، محمد معتمدی راد، سیما پورهاشمی، "نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون"، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس 4، شماره 15 (1393): 107. magiran.com/p1262014
Elahe Akbari, Ali Osanloo, Mohammad Motamedirad, Sima Poorhashemi, "Role of Legal Geo-Sciences in the Investigation of Crime and Law Enforcement", 4, no.15 (2014): 107. magiran.com/p1262014
الهه اکبری، علی اصانلو، محمد معتمدی راد، سیما پورهاشمی، (1393). 'نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون'، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، 4(15)، صص.107. magiran.com/p1262014
Elahe Akbari, Ali Osanloo, Mohammad Motamedirad, Sima Poorhashemi, (2014). 'Role of Legal Geo-Sciences in the Investigation of Crime and Law Enforcement', , 4(15), pp.107. magiran.com/p1262014
الهه اکبری؛ علی اصانلو؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پورهاشمی. "نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون". فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، 4 ،15 ، 1393، 107. magiran.com/p1262014
Elahe Akbari; Ali Osanloo; Mohammad Motamedirad; Sima Poorhashemi. "Role of Legal Geo-Sciences in the Investigation of Crime and Law Enforcement", , 4, 15, 2014, 107. magiran.com/p1262014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال