ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کلانتری، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، (1393). ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(42)، 77-84. magiran.com/p1262913
Ali Kalantari, Rasoul Shahrooz, Abas Ahmadi, Hasan Malekinejad, (2014). Evaluation of sperm quality in phenylhydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin, Iranian Veterinary Journal, 10(42), 77-84. magiran.com/p1262913
علی کلانتری، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1393؛ 10(42): 77-84. magiran.com/p1262913
Ali Kalantari, Rasoul Shahrooz, Abas Ahmadi, Hasan Malekinejad, Evaluation of sperm quality in phenylhydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin, Iranian Veterinary Journal, 2014; 10(42): 77-84. magiran.com/p1262913
علی کلانتری، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، "ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین"، فصلنامه دامپزشکی ایران 10، شماره 42 (1393): 77-84. magiran.com/p1262913
Ali Kalantari, Rasoul Shahrooz, Abas Ahmadi, Hasan Malekinejad, "Evaluation of sperm quality in phenylhydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin", Iranian Veterinary Journal 10, no.42 (2014): 77-84. magiran.com/p1262913
علی کلانتری، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، (1393). 'ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(42)، صص.77-84. magiran.com/p1262913
Ali Kalantari, Rasoul Shahrooz, Abas Ahmadi, Hasan Malekinejad, (2014). 'Evaluation of sperm quality in phenylhydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin', Iranian Veterinary Journal, 10(42), pp.77-84. magiran.com/p1262913
علی کلانتری؛ رسول شهروز؛ عباس احمدی؛ حسن ملکی نژاد. "ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین". فصلنامه دامپزشکی ایران، 10 ،42 ، 1393، 77-84. magiran.com/p1262913
Ali Kalantari; Rasoul Shahrooz; Abas Ahmadi; Hasan Malekinejad. "Evaluation of sperm quality in phenylhydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin", Iranian Veterinary Journal, 10, 42, 2014, 77-84. magiran.com/p1262913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال