ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رزیتا فیروزنیا، محمدعلی حسینی، علی اصغر کاربرد، شهرام یزدانی، (1393). توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 9(2)، 52. magiran.com/p1262939
Rozita Firooznia, Mohammadali Hosseini, Aliasghar Karbord, Shahram Yazdani, (2014). A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise, Journal of Knowledge & Health, 9(2), 52. magiran.com/p1262939
رزیتا فیروزنیا، محمدعلی حسینی، علی اصغر کاربرد، شهرام یزدانی، توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1393؛ 9(2): 52. magiran.com/p1262939
Rozita Firooznia, Mohammadali Hosseini, Aliasghar Karbord, Shahram Yazdani, A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise, Journal of Knowledge & Health, 2014; 9(2): 52. magiran.com/p1262939
رزیتا فیروزنیا، محمدعلی حسینی، علی اصغر کاربرد، شهرام یزدانی، "توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 9، شماره 2 (1393): 52. magiran.com/p1262939
Rozita Firooznia, Mohammadali Hosseini, Aliasghar Karbord, Shahram Yazdani, "A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise", Journal of Knowledge & Health 9, no.2 (2014): 52. magiran.com/p1262939
رزیتا فیروزنیا، محمدعلی حسینی، علی اصغر کاربرد، شهرام یزدانی، (1393). 'توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 9(2)، صص.52. magiran.com/p1262939
Rozita Firooznia, Mohammadali Hosseini, Aliasghar Karbord, Shahram Yazdani, (2014). 'A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise', Journal of Knowledge & Health, 9(2), pp.52. magiran.com/p1262939
رزیتا فیروزنیا؛ محمدعلی حسینی؛ علی اصغر کاربرد؛ شهرام یزدانی. "توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 - 60 سال". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 9 ،2 ، 1393، 52. magiran.com/p1262939
Rozita Firooznia; Mohammadali Hosseini; Aliasghar Karbord; Shahram Yazdani. "A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise", Journal of Knowledge & Health, 9, 2, 2014, 52. magiran.com/p1262939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال