ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین علیمحمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی، (1393). ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6(22)، 173-188. magiran.com/p1264454
Hossein Alimohammadi, Fereidoun Tondnevis, Farideh Hadavi, (2014). Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran's Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues, Journal of Sport Management Review, 6(22), 173-188. magiran.com/p1264454
حسین علیمحمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی، ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 1393؛ 6(22): 173-188. magiran.com/p1264454
Hossein Alimohammadi, Fereidoun Tondnevis, Farideh Hadavi, Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran's Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues, Journal of Sport Management Review, 2014; 6(22): 173-188. magiran.com/p1264454
حسین علیمحمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی، "ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران"، مجله مطالعات مدیریت ورزشی 6، شماره 22 (1393): 173-188. magiran.com/p1264454
Hossein Alimohammadi, Fereidoun Tondnevis, Farideh Hadavi, "Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran's Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues", Journal of Sport Management Review 6, no.22 (2014): 173-188. magiran.com/p1264454
حسین علیمحمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی، (1393). 'ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران'، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6(22)، صص.173-188. magiran.com/p1264454
Hossein Alimohammadi, Fereidoun Tondnevis, Farideh Hadavi, (2014). 'Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran's Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues', Journal of Sport Management Review, 6(22), pp.173-188. magiran.com/p1264454
حسین علیمحمدی؛ فریدون تندنویس؛ فریده هادوی. "ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران". مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6 ،22 ، 1393، 173-188. magiran.com/p1264454
Hossein Alimohammadi; Fereidoun Tondnevis; Farideh Hadavi. "Developing, Validating and Reliabilization of an Instrument for assessing Factors Affecting Sport Spectators Involvement of Iran's Football, Volleyball and Basketball Professional Leagues", Journal of Sport Management Review, 6, 22, 2014, 173-188. magiran.com/p1264454
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال