ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیتا بخشی، مینا بوستان شناس، مسعود قربانی، (1393). موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود، مجله بیومدیکال ایران، 18(3)، 130-135. magiran.com/p1264608
Bita Bakhshi, Mina Boustanshenas, Masoud Ghorbani , (2014). A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yield, Iranian Biomedical Journal, 18(3), 130-135. magiran.com/p1264608
بیتا بخشی، مینا بوستان شناس، مسعود قربانی، موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود. مجله بیومدیکال ایران، 1393؛ 18(3): 130-135. magiran.com/p1264608
Bita Bakhshi, Mina Boustanshenas, Masoud Ghorbani , A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yield, Iranian Biomedical Journal, 2014; 18(3): 130-135. magiran.com/p1264608
بیتا بخشی، مینا بوستان شناس، مسعود قربانی، "موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود"، مجله بیومدیکال ایران 18، شماره 3 (1393): 130-135. magiran.com/p1264608
Bita Bakhshi, Mina Boustanshenas, Masoud Ghorbani , "A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yield", Iranian Biomedical Journal 18, no.3 (2014): 130-135. magiran.com/p1264608
بیتا بخشی، مینا بوستان شناس، مسعود قربانی، (1393). 'موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود'، مجله بیومدیکال ایران، 18(3)، صص.130-135. magiran.com/p1264608
Bita Bakhshi, Mina Boustanshenas, Masoud Ghorbani , (2014). 'A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yield', Iranian Biomedical Journal, 18(3), pp.130-135. magiran.com/p1264608
بیتا بخشی؛ مینا بوستان شناس؛ مسعود قربانی. "موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود". مجله بیومدیکال ایران، 18 ،3 ، 1393، 130-135. magiran.com/p1264608
Bita Bakhshi; Mina Boustanshenas; Masoud Ghorbani . "A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yield", Iranian Biomedical Journal, 18, 3, 2014, 130-135. magiran.com/p1264608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال