ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمدرحیم ربانی زاده، (1392). فرهنگ و آئین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 4(16)، 43. magiran.com/p1265146
Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh, (2013). Culture and Regulations of Governing in the Letter of Tahir ibn e Hussein to His son, Abdullah, Cultural History Studies, 4(16), 43. magiran.com/p1265146
سیدمحمدرحیم ربانی زاده، فرهنگ و آئین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله. فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 1392؛ 4(16): 43. magiran.com/p1265146
Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh, Culture and Regulations of Governing in the Letter of Tahir ibn e Hussein to His son, Abdullah, Cultural History Studies, 2013; 4(16): 43. magiran.com/p1265146
سیدمحمدرحیم ربانی زاده، "فرهنگ و آئین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله"، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی 4، شماره 16 (1392): 43. magiran.com/p1265146
Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh, "Culture and Regulations of Governing in the Letter of Tahir ibn e Hussein to His son, Abdullah", Cultural History Studies 4, no.16 (2013): 43. magiran.com/p1265146
سیدمحمدرحیم ربانی زاده، (1392). 'فرهنگ و آئین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله'، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 4(16)، صص.43. magiran.com/p1265146
Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh, (2013). 'Culture and Regulations of Governing in the Letter of Tahir ibn e Hussein to His son, Abdullah', Cultural History Studies, 4(16), pp.43. magiran.com/p1265146
سیدمحمدرحیم ربانی زاده. "فرهنگ و آئین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله". فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 4 ،16 ، 1392، 43. magiran.com/p1265146
Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh. "Culture and Regulations of Governing in the Letter of Tahir ibn e Hussein to His son, Abdullah", Cultural History Studies, 4, 16, 2013, 43. magiran.com/p1265146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال