ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سروی، مرضیه عالی، (1393). بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72(3)، 155-160. magiran.com/p1265968
Fatemeh Sarvi , Marzieh Aali, (2014). Reproductive outcome after hysteroscopic septoplasty in septate uterus and unexplained infertility: prospective cohort study, Tehran University Medical Journal, 72(3), 155-160. magiran.com/p1265968
فاطمه سروی، مرضیه عالی، بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393؛ 72(3): 155-160. magiran.com/p1265968
Fatemeh Sarvi , Marzieh Aali, Reproductive outcome after hysteroscopic septoplasty in septate uterus and unexplained infertility: prospective cohort study, Tehran University Medical Journal, 2014; 72(3): 155-160. magiran.com/p1265968
فاطمه سروی، مرضیه عالی، "بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 72، شماره 3 (1393): 155-160. magiran.com/p1265968
Fatemeh Sarvi , Marzieh Aali, "Reproductive outcome after hysteroscopic septoplasty in septate uterus and unexplained infertility: prospective cohort study", Tehran University Medical Journal 72, no.3 (2014): 155-160. magiran.com/p1265968
فاطمه سروی، مرضیه عالی، (1393). 'بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72(3)، صص.155-160. magiran.com/p1265968
Fatemeh Sarvi , Marzieh Aali, (2014). 'Reproductive outcome after hysteroscopic septoplasty in septate uterus and unexplained infertility: prospective cohort study', Tehran University Medical Journal, 72(3), pp.155-160. magiran.com/p1265968
فاطمه سروی؛ مرضیه عالی. "بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72 ،3 ، 1393، 155-160. magiran.com/p1265968
Fatemeh Sarvi ; Marzieh Aali. "Reproductive outcome after hysteroscopic septoplasty in septate uterus and unexplained infertility: prospective cohort study", Tehran University Medical Journal, 72, 3, 2014, 155-160. magiran.com/p1265968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال