ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، نیکتا توانانژاد، مهسا کارخانه، (1393). شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 119-129. magiran.com/p1266838
Dr Mojgan Mirghafourvand, Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Nikta Tavananezhad , Mahsa Karkhane, (2014). Prevalence of abnormal body mass index in adolescents in the city of Sanandaj and its socio-demographic predictors, Ilam University of Medical Science, 22(1), 119-129. magiran.com/p1266838
مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، نیکتا توانانژاد، مهسا کارخانه، شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1393؛ 22(1): 119-129. magiran.com/p1266838
Dr Mojgan Mirghafourvand, Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Nikta Tavananezhad , Mahsa Karkhane, Prevalence of abnormal body mass index in adolescents in the city of Sanandaj and its socio-demographic predictors, Ilam University of Medical Science, 2014; 22(1): 119-129. magiran.com/p1266838
مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، نیکتا توانانژاد، مهسا کارخانه، "شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22، شماره 1 (1393): 119-129. magiran.com/p1266838
Dr Mojgan Mirghafourvand, Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Nikta Tavananezhad , Mahsa Karkhane, "Prevalence of abnormal body mass index in adolescents in the city of Sanandaj and its socio-demographic predictors", Ilam University of Medical Science 22, no.1 (2014): 119-129. magiran.com/p1266838
مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، نیکتا توانانژاد، مهسا کارخانه، (1393). 'شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، صص.119-129. magiran.com/p1266838
Dr Mojgan Mirghafourvand, Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Nikta Tavananezhad , Mahsa Karkhane, (2014). 'Prevalence of abnormal body mass index in adolescents in the city of Sanandaj and its socio-demographic predictors', Ilam University of Medical Science, 22(1), pp.119-129. magiran.com/p1266838
مژگان میرغفوروند؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ نیکتا توانانژاد؛ مهسا کارخانه. "شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22 ،1 ، 1393، 119-129. magiran.com/p1266838
Dr Mojgan Mirghafourvand; Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi; Nikta Tavananezhad ; Mahsa Karkhane. "Prevalence of abnormal body mass index in adolescents in the city of Sanandaj and its socio-demographic predictors", Ilam University of Medical Science, 22, 1, 2014, 119-129. magiran.com/p1266838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال