ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری، وحید حمایت خواه جهرمی، (1393). اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(3)، 73-81. magiran.com/p1267162
Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani Mehranjani, Najmeh Eskandari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, (2014). Protective effect of curcumin on testis histopathology in sodium arsenite-treated adult mice, Journal of Arak University of Medical Sciences, 17(3), 73-81. magiran.com/p1267162
حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری، وحید حمایت خواه جهرمی، اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1393؛ 17(3): 73-81. magiran.com/p1267162
Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani Mehranjani, Najmeh Eskandari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Protective effect of curcumin on testis histopathology in sodium arsenite-treated adult mice, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2014; 17(3): 73-81. magiran.com/p1267162
حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری، وحید حمایت خواه جهرمی، "اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 17، شماره 3 (1393): 73-81. magiran.com/p1267162
Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani Mehranjani, Najmeh Eskandari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, "Protective effect of curcumin on testis histopathology in sodium arsenite-treated adult mice", Journal of Arak University of Medical Sciences 17, no.3 (2014): 73-81. magiran.com/p1267162
حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری، وحید حمایت خواه جهرمی، (1393). 'اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(3)، صص.73-81. magiran.com/p1267162
Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani Mehranjani, Najmeh Eskandari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, (2014). 'Protective effect of curcumin on testis histopathology in sodium arsenite-treated adult mice', Journal of Arak University of Medical Sciences, 17(3), pp.73-81. magiran.com/p1267162
حمیدرضا مومنی؛ ملک سلیمانی مهرنجانی؛ نجمه اسکندری؛ وحید حمایت خواه جهرمی. "اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17 ،3 ، 1393، 73-81. magiran.com/p1267162
Hamid Reza Momeni; Malek Soleimani Mehranjani; Najmeh Eskandari; Vahid Hemayatkhah Jahromi. "Protective effect of curcumin on testis histopathology in sodium arsenite-treated adult mice", Journal of Arak University of Medical Sciences, 17, 3, 2014, 73-81. magiran.com/p1267162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال