ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحمان چرکزی، الیاس بهادر، میترا مودی، حسین شهنازی، محمد علی عروجی، عقیل حبیبی سولا، زلیخا اکرامی، (1392). تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری، فصلنامه سلامت و مراقبت، 15(3)، 70-64. magiran.com/p1267683
Abdolrahman Charkazi , Elyas Bahador, Mitra Moudi, Hosein Shahnazi, Mohammad Ali Orouji, Aghil Habibi, Zoleykha Ekrami, (2014). Smoking Decisional Balance and Its Relationship with Stages of Change among Smokers, Journal of Health And Care, 15(3), 70-64. magiran.com/p1267683
عبدالرحمان چرکزی، الیاس بهادر، میترا مودی، حسین شهنازی، محمد علی عروجی، عقیل حبیبی سولا، زلیخا اکرامی، تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1392؛ 15(3): 70-64. magiran.com/p1267683
Abdolrahman Charkazi , Elyas Bahador, Mitra Moudi, Hosein Shahnazi, Mohammad Ali Orouji, Aghil Habibi, Zoleykha Ekrami, Smoking Decisional Balance and Its Relationship with Stages of Change among Smokers, Journal of Health And Care, 2014; 15(3): 70-64. magiran.com/p1267683
عبدالرحمان چرکزی، الیاس بهادر، میترا مودی، حسین شهنازی، محمد علی عروجی، عقیل حبیبی سولا، زلیخا اکرامی، "تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری"، فصلنامه سلامت و مراقبت 15، شماره 3 (1392): 70-64. magiran.com/p1267683
Abdolrahman Charkazi , Elyas Bahador, Mitra Moudi, Hosein Shahnazi, Mohammad Ali Orouji, Aghil Habibi, Zoleykha Ekrami, "Smoking Decisional Balance and Its Relationship with Stages of Change among Smokers", Journal of Health And Care 15, no.3 (2014): 70-64. magiran.com/p1267683
عبدالرحمان چرکزی، الیاس بهادر، میترا مودی، حسین شهنازی، محمد علی عروجی، عقیل حبیبی سولا، زلیخا اکرامی، (1392). 'تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 15(3)، صص.70-64. magiran.com/p1267683
Abdolrahman Charkazi , Elyas Bahador, Mitra Moudi, Hosein Shahnazi, Mohammad Ali Orouji, Aghil Habibi, Zoleykha Ekrami, (2014). 'Smoking Decisional Balance and Its Relationship with Stages of Change among Smokers', Journal of Health And Care, 15(3), pp.70-64. magiran.com/p1267683
عبدالرحمان چرکزی؛ الیاس بهادر؛ میترا مودی؛ حسین شهنازی؛ محمد علی عروجی؛ عقیل حبیبی سولا؛ زلیخا اکرامی. "تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری". فصلنامه سلامت و مراقبت، 15 ،3 ، 1392، 70-64. magiran.com/p1267683
Abdolrahman Charkazi ; Elyas Bahador; Mitra Moudi; Hosein Shahnazi; Mohammad Ali Orouji; Aghil Habibi; Zoleykha Ekrami. "Smoking Decisional Balance and Its Relationship with Stages of Change among Smokers", Journal of Health And Care, 15, 3, 2014, 70-64. magiran.com/p1267683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال