ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fahimeh Ramezani Tehrani, Mahnaz Bahri, Roya Gholami, Somayeh Hashemi, Kobra Nakhoda, Fereidoun Azizi, (2014). Secular Trend of Menopausal Age and Related Factors among Tehrani Women Born from 1930 to 1960; Tehran Lipid and Glucose Study, Archives of Iranian Medicine, 17(6), 406. magiran.com/p1268276
Fahimeh Ramezani Tehrani, Mahnaz Bahri, Roya Gholami, Somayeh Hashemi, Kobra Nakhoda, Fereidoun Azizi, Secular Trend of Menopausal Age and Related Factors among Tehrani Women Born from 1930 to 1960; Tehran Lipid and Glucose Study, Archives of Iranian Medicine, 2014; 17(6): 406. magiran.com/p1268276
Fahimeh Ramezani Tehrani, Mahnaz Bahri, Roya Gholami, Somayeh Hashemi, Kobra Nakhoda, Fereidoun Azizi, "Secular Trend of Menopausal Age and Related Factors among Tehrani Women Born from 1930 to 1960; Tehran Lipid and Glucose Study", Archives of Iranian Medicine 17, no.6 (2014): 406. magiran.com/p1268276
Fahimeh Ramezani Tehrani, Mahnaz Bahri, Roya Gholami, Somayeh Hashemi, Kobra Nakhoda, Fereidoun Azizi, (2014). 'Secular Trend of Menopausal Age and Related Factors among Tehrani Women Born from 1930 to 1960; Tehran Lipid and Glucose Study', Archives of Iranian Medicine, 17(6), pp.406. magiran.com/p1268276
Fahimeh Ramezani Tehrani; Mahnaz Bahri; Roya Gholami; Somayeh Hashemi; Kobra Nakhoda; Fereidoun Azizi. "Secular Trend of Menopausal Age and Related Factors among Tehrani Women Born from 1930 to 1960; Tehran Lipid and Glucose Study", Archives of Iranian Medicine, 17, 6, 2014, 406. magiran.com/p1268276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال