ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی مقدم، عبدالله ملافیلابی، سید محمد سید ی، (1392). بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1(2)، 144-155. magiran.com/p1269592
Alireza Koocheki, Parviz Rezvani Moghaddam, Abdollah Mollafilabi, Seyyed Mohammad Seyyedi, (2014). The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year, Journal of Saffron Research, 1(2), 144-155. magiran.com/p1269592
علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی مقدم، عبدالله ملافیلابی، سید محمد سید ی، بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1392؛ 1(2): 144-155. magiran.com/p1269592
Alireza Koocheki, Parviz Rezvani Moghaddam, Abdollah Mollafilabi, Seyyed Mohammad Seyyedi, The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year, Journal of Saffron Research, 2014; 1(2): 144-155. magiran.com/p1269592
علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی مقدم، عبدالله ملافیلابی، سید محمد سید ی، "بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 1، شماره 2 (1392): 144-155. magiran.com/p1269592
Alireza Koocheki, Parviz Rezvani Moghaddam, Abdollah Mollafilabi, Seyyed Mohammad Seyyedi, "The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year", Journal of Saffron Research 1, no.2 (2014): 144-155. magiran.com/p1269592
علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی مقدم، عبدالله ملافیلابی، سید محمد سید ی، (1392). 'بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1(2)، صص.144-155. magiran.com/p1269592
Alireza Koocheki, Parviz Rezvani Moghaddam, Abdollah Mollafilabi, Seyyed Mohammad Seyyedi, (2014). 'The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year', Journal of Saffron Research, 1(2), pp.144-155. magiran.com/p1269592
علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبدالله ملافیلابی؛ سید محمد سید ی. "بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1 ،2 ، 1392، 144-155. magiran.com/p1269592
Alireza Koocheki; Parviz Rezvani Moghaddam; Abdollah Mollafilabi; Seyyed Mohammad Seyyedi. "The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year", Journal of Saffron Research, 1, 2, 2014, 144-155. magiran.com/p1269592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال