ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن شاکری باویل، هما اکبری، رضا جوادرشید، محمدحسین عبد کریمی، محمدرضا غفاری، حسین نامدار، (1393). یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(1)، 46. magiran.com/p1271134
Abolhasan Shakeri Bavil, Homa Akbari, Reza Javadrashid, Mohammad Hosein Abdekarimi, Mohammad Reza Ghafari, Hosein Namdar, (2014). CT Angiographic Findings of Right Ventricular Dysfunction in Patients with Acute Massive Pulmonary Embolism, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(1), 46. magiran.com/p1271134
ابوالحسن شاکری باویل، هما اکبری، رضا جوادرشید، محمدحسین عبد کریمی، محمدرضا غفاری، حسین نامدار، یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1393؛ 36(1): 46. magiran.com/p1271134
Abolhasan Shakeri Bavil, Homa Akbari, Reza Javadrashid, Mohammad Hosein Abdekarimi, Mohammad Reza Ghafari, Hosein Namdar, CT Angiographic Findings of Right Ventricular Dysfunction in Patients with Acute Massive Pulmonary Embolism, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2014; 36(1): 46. magiran.com/p1271134
ابوالحسن شاکری باویل، هما اکبری، رضا جوادرشید، محمدحسین عبد کریمی، محمدرضا غفاری، حسین نامدار، "یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 36، شماره 1 (1393): 46. magiran.com/p1271134
Abolhasan Shakeri Bavil, Homa Akbari, Reza Javadrashid, Mohammad Hosein Abdekarimi, Mohammad Reza Ghafari, Hosein Namdar, "CT Angiographic Findings of Right Ventricular Dysfunction in Patients with Acute Massive Pulmonary Embolism", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 36, no.1 (2014): 46. magiran.com/p1271134
ابوالحسن شاکری باویل، هما اکبری، رضا جوادرشید، محمدحسین عبد کریمی، محمدرضا غفاری، حسین نامدار، (1393). 'یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(1)، صص.46. magiran.com/p1271134
Abolhasan Shakeri Bavil, Homa Akbari, Reza Javadrashid, Mohammad Hosein Abdekarimi, Mohammad Reza Ghafari, Hosein Namdar, (2014). 'CT Angiographic Findings of Right Ventricular Dysfunction in Patients with Acute Massive Pulmonary Embolism', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(1), pp.46. magiran.com/p1271134
ابوالحسن شاکری باویل؛ هما اکبری؛ رضا جوادرشید؛ محمدحسین عبد کریمی؛ محمدرضا غفاری؛ حسین نامدار. "یافته های سی تی آنژیوگرافی ثانویه به اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36 ،1 ، 1393، 46. magiran.com/p1271134
Abolhasan Shakeri Bavil; Homa Akbari; Reza Javadrashid; Mohammad Hosein Abdekarimi; Mohammad Reza Ghafari; Hosein Namdar. "CT Angiographic Findings of Right Ventricular Dysfunction in Patients with Acute Massive Pulmonary Embolism", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36, 1, 2014, 46. magiran.com/p1271134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال