ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی دهقانی تفتی، زهرا فرزانه، محمدعلی مروتی شریف آباد، اعظم محمدلو، مهدی میرزایی علویجه، (1393). اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 145-156. magiran.com/p1271154
A. Dehghanitafti, Z. Farzaneh, Ma Morowatishaifabad, A. Mohammadloo, M. Mirzaei Alavijeh , (2014). Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model, Tolooe Behdasht, 13(1), 145-156. magiran.com/p1271154
عباسعلی دهقانی تفتی، زهرا فرزانه، محمدعلی مروتی شریف آباد، اعظم محمدلو، مهدی میرزایی علویجه، اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 145-156. magiran.com/p1271154
A. Dehghanitafti, Z. Farzaneh, Ma Morowatishaifabad, A. Mohammadloo, M. Mirzaei Alavijeh , Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 145-156. magiran.com/p1271154
عباسعلی دهقانی تفتی، زهرا فرزانه، محمدعلی مروتی شریف آباد، اعظم محمدلو، مهدی میرزایی علویجه، "اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 145-156. magiran.com/p1271154
A. Dehghanitafti, Z. Farzaneh, Ma Morowatishaifabad, A. Mohammadloo, M. Mirzaei Alavijeh , "Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 145-156. magiran.com/p1271154
عباسعلی دهقانی تفتی، زهرا فرزانه، محمدعلی مروتی شریف آباد، اعظم محمدلو، مهدی میرزایی علویجه، (1393). 'اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.145-156. magiran.com/p1271154
A. Dehghanitafti, Z. Farzaneh, Ma Morowatishaifabad, A. Mohammadloo, M. Mirzaei Alavijeh , (2014). 'Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.145-156. magiran.com/p1271154
عباسعلی دهقانی تفتی؛ زهرا فرزانه؛ محمدعلی مروتی شریف آباد؛ اعظم محمدلو؛ مهدی میرزایی علویجه. "اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 145-156. magiran.com/p1271154
A. Dehghanitafti; Z. Farzaneh; Ma Morowatishaifabad; A. Mohammadloo; M. Mirzaei Alavijeh . "Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B: An Application of Health Belief Model", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 145-156. magiran.com/p1271154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال