ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر مدرس مقدم، جواد حاتمی، (1393). مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 104-114. magiran.com/p1271161
M. Moddares , J. Hatami, (2014). Comparison of Social Adjustment in Normal and Blind Children in Primary School in Mashhad, Tolooe Behdasht, 13(1), 104-114. magiran.com/p1271161
علی اکبر مدرس مقدم، جواد حاتمی، مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 104-114. magiran.com/p1271161
M. Moddares , J. Hatami, Comparison of Social Adjustment in Normal and Blind Children in Primary School in Mashhad, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 104-114. magiran.com/p1271161
علی اکبر مدرس مقدم، جواد حاتمی، "مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 104-114. magiran.com/p1271161
M. Moddares , J. Hatami, "Comparison of Social Adjustment in Normal and Blind Children in Primary School in Mashhad", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 104-114. magiran.com/p1271161
علی اکبر مدرس مقدم، جواد حاتمی، (1393). 'مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.104-114. magiran.com/p1271161
M. Moddares , J. Hatami, (2014). 'Comparison of Social Adjustment in Normal and Blind Children in Primary School in Mashhad', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.104-114. magiran.com/p1271161
علی اکبر مدرس مقدم؛ جواد حاتمی. "مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 104-114. magiran.com/p1271161
M. Moddares ; J. Hatami. "Comparison of Social Adjustment in Normal and Blind Children in Primary School in Mashhad", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 104-114. magiran.com/p1271161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال