ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، محمدرضا ساده، (1393). تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 93-103. magiran.com/p1271163
Me Bahram, Mj Pourvaghar , Mr Sadeh, (2014). Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People, Tolooe Behdasht, 13(1), 93-103. magiran.com/p1271163
محمد ابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، محمدرضا ساده، تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 93-103. magiran.com/p1271163
Me Bahram, Mj Pourvaghar , Mr Sadeh, Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 93-103. magiran.com/p1271163
محمد ابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، محمدرضا ساده، "تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 93-103. magiran.com/p1271163
Me Bahram, Mj Pourvaghar , Mr Sadeh, "Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 93-103. magiran.com/p1271163
محمد ابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار، محمدرضا ساده، (1393). 'تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.93-103. magiran.com/p1271163
Me Bahram, Mj Pourvaghar , Mr Sadeh, (2014). 'Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.93-103. magiran.com/p1271163
محمد ابراهیم بهرام؛ محمدجواد پوروقار؛ محمدرضا ساده. "تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 93-103. magiran.com/p1271163
Me Bahram; Mj Pourvaghar ; Mr Sadeh. "Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 93-103. magiran.com/p1271163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال