ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین دهقانی تفتی، علی دهقانی، محمد حسین احمدیه یزدی، احمد رفیعی خرانق، ایران داداشی، (1393). بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 70-79. magiran.com/p1271169
Mh Dehghanitafti, A. Dehghani , Mh Ahmadiayazdi, A. Rafeikharanagh, I. Dadashi, (2014). Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre, Tolooe Behdasht, 13(1), 70-79. magiran.com/p1271169
محمدحسین دهقانی تفتی، علی دهقانی، محمد حسین احمدیه یزدی، احمد رفیعی خرانق، ایران داداشی، بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 70-79. magiran.com/p1271169
Mh Dehghanitafti, A. Dehghani , Mh Ahmadiayazdi, A. Rafeikharanagh, I. Dadashi, Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 70-79. magiran.com/p1271169
محمدحسین دهقانی تفتی، علی دهقانی، محمد حسین احمدیه یزدی، احمد رفیعی خرانق، ایران داداشی، "بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 70-79. magiran.com/p1271169
Mh Dehghanitafti, A. Dehghani , Mh Ahmadiayazdi, A. Rafeikharanagh, I. Dadashi, "Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 70-79. magiran.com/p1271169
محمدحسین دهقانی تفتی، علی دهقانی، محمد حسین احمدیه یزدی، احمد رفیعی خرانق، ایران داداشی، (1393). 'بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.70-79. magiran.com/p1271169
Mh Dehghanitafti, A. Dehghani , Mh Ahmadiayazdi, A. Rafeikharanagh, I. Dadashi, (2014). 'Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.70-79. magiran.com/p1271169
محمدحسین دهقانی تفتی؛ علی دهقانی؛ محمد حسین احمدیه یزدی؛ احمد رفیعی خرانق؛ ایران داداشی. "بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 70-79. magiran.com/p1271169
Mh Dehghanitafti; A. Dehghani ; Mh Ahmadiayazdi; A. Rafeikharanagh; I. Dadashi. "Results of Drug addiction Test and its Correlation With the Demographic Specifications Among People Referred to Yazd Addiction Diagnostic Laboratory Centre", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 70-79. magiran.com/p1271169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال