ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی رحیم زاده برزکی، سمیه بیرمی، مرتضی منصوریان، ابوطالب بای، مصطفی قربانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، فربد عبادی فرد آذر، زهرا نوری مطلق، ناهید شفیعیان، (1393). تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 40-47. magiran.com/p1271173
H. Rahimzadehbarzoki, S. Beirami, M. Mansourian , A. Bay, M. Qorbani, Z. Shafieyan, A. Rezapoor, F. Ebadifardazar, Z. Norimotlagh, N. Shafieyan, (2014). Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011, Tolooe Behdasht, 13(1), 40-47. magiran.com/p1271173
هادی رحیم زاده برزکی، سمیه بیرمی، مرتضی منصوریان، ابوطالب بای، مصطفی قربانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، فربد عبادی فرد آذر، زهرا نوری مطلق، ناهید شفیعیان، تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 40-47. magiran.com/p1271173
H. Rahimzadehbarzoki, S. Beirami, M. Mansourian , A. Bay, M. Qorbani, Z. Shafieyan, A. Rezapoor, F. Ebadifardazar, Z. Norimotlagh, N. Shafieyan, Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 40-47. magiran.com/p1271173
هادی رحیم زاده برزکی، سمیه بیرمی، مرتضی منصوریان، ابوطالب بای، مصطفی قربانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، فربد عبادی فرد آذر، زهرا نوری مطلق، ناهید شفیعیان، "تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 40-47. magiran.com/p1271173
H. Rahimzadehbarzoki, S. Beirami, M. Mansourian , A. Bay, M. Qorbani, Z. Shafieyan, A. Rezapoor, F. Ebadifardazar, Z. Norimotlagh, N. Shafieyan, "Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 40-47. magiran.com/p1271173
هادی رحیم زاده برزکی، سمیه بیرمی، مرتضی منصوریان، ابوطالب بای، مصطفی قربانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، فربد عبادی فرد آذر، زهرا نوری مطلق، ناهید شفیعیان، (1393). 'تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.40-47. magiran.com/p1271173
H. Rahimzadehbarzoki, S. Beirami, M. Mansourian , A. Bay, M. Qorbani, Z. Shafieyan, A. Rezapoor, F. Ebadifardazar, Z. Norimotlagh, N. Shafieyan, (2014). 'Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.40-47. magiran.com/p1271173
هادی رحیم زاده برزکی؛ سمیه بیرمی؛ مرتضی منصوریان؛ ابوطالب بای؛ مصطفی قربانی؛ زهرا شفیعیان؛ عزیز رضاپور؛ فربد عبادی فرد آذر؛ زهرا نوری مطلق؛ ناهید شفیعیان. "تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 40-47. magiran.com/p1271173
H. Rahimzadehbarzoki; S. Beirami; M. Mansourian ; A. Bay; M. Qorbani; Z. Shafieyan; A. Rezapoor; F. Ebadifardazar; Z. Norimotlagh; N. Shafieyan. "Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Confectionary, Restaurants and Sandwich Shops in Gorgan in 2011", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 40-47. magiran.com/p1271173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال