ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رنجبرعزت آبادی، محمدامین بهرامی، جواد صادقی، محمد مرادی، رقیه معصومی، نجمه باقیان، فرزانه هادیزاده، (1393). برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 30-39. magiran.com/p1271174
M. Ranjbar , Ma Bahrami, J. Sadeghi, M. Moradi, R. Masoomi, N. Baghiyani, F. Hadizadh, (2014). Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran, Tolooe Behdasht, 13(1), 30-39. magiran.com/p1271174
محمد رنجبرعزت آبادی، محمدامین بهرامی، جواد صادقی، محمد مرادی، رقیه معصومی، نجمه باقیان، فرزانه هادیزاده، برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 30-39. magiran.com/p1271174
M. Ranjbar , Ma Bahrami, J. Sadeghi, M. Moradi, R. Masoomi, N. Baghiyani, F. Hadizadh, Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 30-39. magiran.com/p1271174
محمد رنجبرعزت آبادی، محمدامین بهرامی، جواد صادقی، محمد مرادی، رقیه معصومی، نجمه باقیان، فرزانه هادیزاده، "برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 30-39. magiran.com/p1271174
M. Ranjbar , Ma Bahrami, J. Sadeghi, M. Moradi, R. Masoomi, N. Baghiyani, F. Hadizadh, "Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 30-39. magiran.com/p1271174
محمد رنجبرعزت آبادی، محمدامین بهرامی، جواد صادقی، محمد مرادی، رقیه معصومی، نجمه باقیان، فرزانه هادیزاده، (1393). 'برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.30-39. magiran.com/p1271174
M. Ranjbar , Ma Bahrami, J. Sadeghi, M. Moradi, R. Masoomi, N. Baghiyani, F. Hadizadh, (2014). 'Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.30-39. magiran.com/p1271174
محمد رنجبرعزت آبادی؛ محمدامین بهرامی؛ جواد صادقی؛ محمد مرادی؛ رقیه معصومی؛ نجمه باقیان؛ فرزانه هادیزاده. "برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 30-39. magiran.com/p1271174
M. Ranjbar ; Ma Bahrami; J. Sadeghi; M. Moradi; R. Masoomi; N. Baghiyani; F. Hadizadh. "Estimate the Average Waiting time to Receive Service in the Outpatient Department: A Case Study on Shahid Rahnemoon and Afshar Clinics in Yazd, Iran", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 30-39. magiran.com/p1271174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال