ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ملکوتیان، مریم صادقی، علیرضا نصیری، (1393). بررسی پرتوهای گاما در سنگ های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 13-21. magiran.com/p1271176
M. Malakootian, M. Sadeghi, Ar Nasiri , (2014). Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013) Print, Tolooe Behdasht, 13(1), 13-21. magiran.com/p1271176
محمد ملکوتیان، مریم صادقی، علیرضا نصیری، بررسی پرتوهای گاما در سنگ های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 13-21. magiran.com/p1271176
M. Malakootian, M. Sadeghi, Ar Nasiri , Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013) Print, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 13-21. magiran.com/p1271176
محمد ملکوتیان، مریم صادقی، علیرضا نصیری، "بررسی پرتوهای گاما در سنگ های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 13-21. magiran.com/p1271176
M. Malakootian, M. Sadeghi, Ar Nasiri , "Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013) Print", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 13-21. magiran.com/p1271176
محمد ملکوتیان، مریم صادقی، علیرضا نصیری، (1393). 'بررسی پرتوهای گاما در سنگ های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.13-21. magiran.com/p1271176
M. Malakootian, M. Sadeghi, Ar Nasiri , (2014). 'Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013) Print', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.13-21. magiran.com/p1271176
محمد ملکوتیان؛ مریم صادقی؛ علیرضا نصیری. "بررسی پرتوهای گاما در سنگ های ساختمانی موجود در شهر کرمان، سال 1392". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 13-21. magiran.com/p1271176
M. Malakootian; M. Sadeghi; Ar Nasiri . "Evaluation of Gamma Rays in the Building Stones in Kerman (2013) Print", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 13-21. magiran.com/p1271176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال