ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن احرامپوش، حسین علیدادی، محمدتقی قانعیان، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ زیتون، بتول محب راد، (1393). بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، 1-12. magiran.com/p1271177
Mh Ehrampoush, H. Alidadi, Mt Ghaneian, Aa Najafpoor, Aa Dehghan, B. Mohebrad , (2014). The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions, Tolooe Behdasht, 13(1), 1-12. magiran.com/p1271177
محمدحسن احرامپوش، حسین علیدادی، محمدتقی قانعیان، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ زیتون، بتول محب راد، بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(1): 1-12. magiran.com/p1271177
Mh Ehrampoush, H. Alidadi, Mt Ghaneian, Aa Najafpoor, Aa Dehghan, B. Mohebrad , The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions, Tolooe Behdasht, 2014; 13(1): 1-12. magiran.com/p1271177
محمدحسن احرامپوش، حسین علیدادی، محمدتقی قانعیان، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ زیتون، بتول محب راد، "بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 1 (1393): 1-12. magiran.com/p1271177
Mh Ehrampoush, H. Alidadi, Mt Ghaneian, Aa Najafpoor, Aa Dehghan, B. Mohebrad , "The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions", Tolooe Behdasht 13, no.1 (2014): 1-12. magiran.com/p1271177
محمدحسن احرامپوش، حسین علیدادی، محمدتقی قانعیان، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ زیتون، بتول محب راد، (1393). 'بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(1)، صص.1-12. magiran.com/p1271177
Mh Ehrampoush, H. Alidadi, Mt Ghaneian, Aa Najafpoor, Aa Dehghan, B. Mohebrad , (2014). 'The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions', Tolooe Behdasht, 13(1), pp.1-12. magiran.com/p1271177
محمدحسن احرامپوش؛ حسین علیدادی؛ محمدتقی قانعیان؛ علی اصغر نجف پور؛ علی اکبر دهقان کنگ زیتون؛ بتول محب راد. "بررسی کارایی توده زیستی ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیر فعال در حذف آرسنیک از محلولهای آبی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،1 ، 1393، 1-12. magiran.com/p1271177
Mh Ehrampoush; H. Alidadi; Mt Ghaneian; Aa Najafpoor; Aa Dehghan; B. Mohebrad . "The Efficiency of Inactive Saccharomyces Cerevisiae Biomass on Removing Arsenic from Aqueous Solutions", Tolooe Behdasht, 13, 1, 2014, 1-12. magiran.com/p1271177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال