ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید رحیمی هرآبادی، عبدالحسین حاجی زاده، مجتبی هدایی آرانی، (1392). کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(3)، 43-52. magiran.com/p1271300
S. Rahimi Harabadi, A. Hajizade, M. Hodeiarani, (2013). Applications of Geomorphologic Studies in Security and Discipline Sustainability in Border Areas, Emphasizing on Southern Khorasan borders, , 2(3), 43-52. magiran.com/p1271300
سعید رحیمی هرآبادی، عبدالحسین حاجی زاده، مجتبی هدایی آرانی، کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی. فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 1392؛ 2(3): 43-52. magiran.com/p1271300
S. Rahimi Harabadi, A. Hajizade, M. Hodeiarani, Applications of Geomorphologic Studies in Security and Discipline Sustainability in Border Areas, Emphasizing on Southern Khorasan borders, , 2013; 2(3): 43-52. magiran.com/p1271300
سعید رحیمی هرآبادی، عبدالحسین حاجی زاده، مجتبی هدایی آرانی، "کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی"، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2، شماره 3 (1392): 43-52. magiran.com/p1271300
S. Rahimi Harabadi, A. Hajizade, M. Hodeiarani, "Applications of Geomorphologic Studies in Security and Discipline Sustainability in Border Areas, Emphasizing on Southern Khorasan borders", 2, no.3 (2013): 43-52. magiran.com/p1271300
سعید رحیمی هرآبادی، عبدالحسین حاجی زاده، مجتبی هدایی آرانی، (1392). 'کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی'، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(3)، صص.43-52. magiran.com/p1271300
S. Rahimi Harabadi, A. Hajizade, M. Hodeiarani, (2013). 'Applications of Geomorphologic Studies in Security and Discipline Sustainability in Border Areas, Emphasizing on Southern Khorasan borders', , 2(3), pp.43-52. magiran.com/p1271300
سعید رحیمی هرآبادی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ مجتبی هدایی آرانی. "کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی". فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2 ،3 ، 1392، 43-52. magiran.com/p1271300
S. Rahimi Harabadi; A. Hajizade; M. Hodeiarani. "Applications of Geomorphologic Studies in Security and Discipline Sustainability in Border Areas, Emphasizing on Southern Khorasan borders", , 2, 3, 2013, 43-52. magiran.com/p1271300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال