ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر حیدری، حمیدرضا ناصری، نعمت الله نظری، حسین قاسمی، (1392). رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(4)، 51. magiran.com/p1271311
A. A. Heydari, H. R. Naseri, N. Nazari, H. Ghasemi, (2014). The Relationship between Water Resources, Population Centres and Police Force Deployment: Case Study of Khusf to Ghale Zari, , 2(4), 51. magiran.com/p1271311
علی اکبر حیدری، حمیدرضا ناصری، نعمت الله نظری، حسین قاسمی، رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری. فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 1392؛ 2(4): 51. magiran.com/p1271311
A. A. Heydari, H. R. Naseri, N. Nazari, H. Ghasemi, The Relationship between Water Resources, Population Centres and Police Force Deployment: Case Study of Khusf to Ghale Zari, , 2014; 2(4): 51. magiran.com/p1271311
علی اکبر حیدری، حمیدرضا ناصری، نعمت الله نظری، حسین قاسمی، "رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری"، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2، شماره 4 (1392): 51. magiran.com/p1271311
A. A. Heydari, H. R. Naseri, N. Nazari, H. Ghasemi, "The Relationship between Water Resources, Population Centres and Police Force Deployment: Case Study of Khusf to Ghale Zari", 2, no.4 (2014): 51. magiran.com/p1271311
علی اکبر حیدری، حمیدرضا ناصری، نعمت الله نظری، حسین قاسمی، (1392). 'رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری'، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(4)، صص.51. magiran.com/p1271311
A. A. Heydari, H. R. Naseri, N. Nazari, H. Ghasemi, (2014). 'The Relationship between Water Resources, Population Centres and Police Force Deployment: Case Study of Khusf to Ghale Zari', , 2(4), pp.51. magiran.com/p1271311
علی اکبر حیدری؛ حمیدرضا ناصری؛ نعمت الله نظری؛ حسین قاسمی. "رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری". فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2 ،4 ، 1392، 51. magiran.com/p1271311
A. A. Heydari; H. R. Naseri; N. Nazari; H. Ghasemi. "The Relationship between Water Resources, Population Centres and Police Force Deployment: Case Study of Khusf to Ghale Zari", , 2, 4, 2014, 51. magiran.com/p1271311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال