ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید خداداد حسینی، میثم شفیعی رودپشتی، اسدالله کردناییج، محمود محمدیان، (1393). مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 18(1)، 25-53. magiran.com/p1271698
Hamid Khodadad Hosseini, Maysam Shafiee Roodposhti, Asadollah Khord Naeig, Mahmoud Mohammadian, (2014). Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry, Management Research in Iran, 18(1), 25-53. magiran.com/p1271698
حمید خداداد حسینی، میثم شفیعی رودپشتی، اسدالله کردناییج، محمود محمدیان، مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1393؛ 18(1): 25-53. magiran.com/p1271698
Hamid Khodadad Hosseini, Maysam Shafiee Roodposhti, Asadollah Khord Naeig, Mahmoud Mohammadian, Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry, Management Research in Iran, 2014; 18(1): 25-53. magiran.com/p1271698
حمید خداداد حسینی، میثم شفیعی رودپشتی، اسدالله کردناییج، محمود محمدیان، "مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 18، شماره 1 (1393): 25-53. magiran.com/p1271698
Hamid Khodadad Hosseini, Maysam Shafiee Roodposhti, Asadollah Khord Naeig, Mahmoud Mohammadian, "Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry", Management Research in Iran 18, no.1 (2014): 25-53. magiran.com/p1271698
حمید خداداد حسینی، میثم شفیعی رودپشتی، اسدالله کردناییج، محمود محمدیان، (1393). 'مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 18(1)، صص.25-53. magiran.com/p1271698
Hamid Khodadad Hosseini, Maysam Shafiee Roodposhti, Asadollah Khord Naeig, Mahmoud Mohammadian, (2014). 'Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry', Management Research in Iran, 18(1), pp.25-53. magiran.com/p1271698
حمید خداداد حسینی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ اسدالله کردناییج؛ محمود محمدیان. "مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 18 ،1 ، 1393، 25-53. magiran.com/p1271698
Hamid Khodadad Hosseini; Maysam Shafiee Roodposhti; Asadollah Khord Naeig; Mahmoud Mohammadian. "Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry", Management Research in Iran, 18, 1, 2014, 25-53. magiran.com/p1271698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال