ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، (1393). شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(1)، 57-66. magiran.com/p1272079
Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, (2014). Identify the Chemical Composition of Tobacco Stem Wood Extractives (Nicotiana tabacum L. Coker 347') by Gas Chromatography- Mass Spectrometry, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(1), 57-66. magiran.com/p1272079
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS). مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1393؛ 29(1): 57-66. magiran.com/p1272079
Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, Identify the Chemical Composition of Tobacco Stem Wood Extractives (Nicotiana tabacum L. Coker 347') by Gas Chromatography- Mass Spectrometry, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2014; 29(1): 57-66. magiran.com/p1272079
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، "شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 29، شماره 1 (1393): 57-66. magiran.com/p1272079
Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, "Identify the Chemical Composition of Tobacco Stem Wood Extractives (Nicotiana tabacum L. Coker 347') by Gas Chromatography- Mass Spectrometry", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 29, no.1 (2014): 57-66. magiran.com/p1272079
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، (1393). 'شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(1)، صص.57-66. magiran.com/p1272079
Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, (2014). 'Identify the Chemical Composition of Tobacco Stem Wood Extractives (Nicotiana tabacum L. Coker 347') by Gas Chromatography- Mass Spectrometry', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(1), pp.57-66. magiran.com/p1272079
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی. "شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29 ،1 ، 1393، 57-66. magiran.com/p1272079
Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh; Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh; Asghar Tabei. "Identify the Chemical Composition of Tobacco Stem Wood Extractives (Nicotiana tabacum L. Coker 347') by Gas Chromatography- Mass Spectrometry", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29, 1, 2014, 57-66. magiran.com/p1272079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال