ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر تابعی، رضا صلح نژاد، آرش فرج پور رودسری، (1393). بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(1)، 79-93. magiran.com/p1272092
Asghar Tabei, Reza Solhnejad, Arash Farajpoor Roodsari, (2014). Investigation on the effect of acetylation and reduction treatments on the chromophore groups of isolated lignin from unbleached hardwoods chemimecanical pulp using FT-IR spectroscopy, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(1), 79-93. magiran.com/p1272092
اصغر تابعی، رضا صلح نژاد، آرش فرج پور رودسری، بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1393؛ 29(1): 79-93. magiran.com/p1272092
Asghar Tabei, Reza Solhnejad, Arash Farajpoor Roodsari, Investigation on the effect of acetylation and reduction treatments on the chromophore groups of isolated lignin from unbleached hardwoods chemimecanical pulp using FT-IR spectroscopy, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2014; 29(1): 79-93. magiran.com/p1272092
اصغر تابعی، رضا صلح نژاد، آرش فرج پور رودسری، "بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 29، شماره 1 (1393): 79-93. magiran.com/p1272092
Asghar Tabei, Reza Solhnejad, Arash Farajpoor Roodsari, "Investigation on the effect of acetylation and reduction treatments on the chromophore groups of isolated lignin from unbleached hardwoods chemimecanical pulp using FT-IR spectroscopy", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 29, no.1 (2014): 79-93. magiran.com/p1272092
اصغر تابعی، رضا صلح نژاد، آرش فرج پور رودسری، (1393). 'بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(1)، صص.79-93. magiran.com/p1272092
Asghar Tabei, Reza Solhnejad, Arash Farajpoor Roodsari, (2014). 'Investigation on the effect of acetylation and reduction treatments on the chromophore groups of isolated lignin from unbleached hardwoods chemimecanical pulp using FT-IR spectroscopy', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(1), pp.79-93. magiran.com/p1272092
اصغر تابعی؛ رضا صلح نژاد؛ آرش فرج پور رودسری. "بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29 ،1 ، 1393، 79-93. magiran.com/p1272092
Asghar Tabei; Reza Solhnejad; Arash Farajpoor Roodsari. "Investigation on the effect of acetylation and reduction treatments on the chromophore groups of isolated lignin from unbleached hardwoods chemimecanical pulp using FT-IR spectroscopy", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29, 1, 2014, 79-93. magiran.com/p1272092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال