ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید بحرینی بروجنی، غلامرضا قاید امینی هارونی، حمیدرضا سعید زاده، کبری سپهری بروجنی، (1393). بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 16(2)، 43-51. magiran.com/p1272435
Majid Bahraini, Borujeni, Gholamraza Ghaedamini Haroni, Hamidreza Saedzadeh, Kobra Sepehri, Borujeni, (2014). Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 16(2), 43-51. magiran.com/p1272435
مجید بحرینی بروجنی، غلامرضا قاید امینی هارونی، حمیدرضا سعید زاده، کبری سپهری بروجنی، بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1393؛ 16(2): 43-51. magiran.com/p1272435
Majid Bahraini, Borujeni, Gholamraza Ghaedamini Haroni, Hamidreza Saedzadeh, Kobra Sepehri, Borujeni, Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2014; 16(2): 43-51. magiran.com/p1272435
مجید بحرینی بروجنی، غلامرضا قاید امینی هارونی، حمیدرضا سعید زاده، کبری سپهری بروجنی، "بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 16، شماره 2 (1393): 43-51. magiran.com/p1272435
Majid Bahraini, Borujeni, Gholamraza Ghaedamini Haroni, Hamidreza Saedzadeh, Kobra Sepehri, Borujeni, "Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 16, no.2 (2014): 43-51. magiran.com/p1272435
مجید بحرینی بروجنی، غلامرضا قاید امینی هارونی، حمیدرضا سعید زاده، کبری سپهری بروجنی، (1393). 'بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 16(2)، صص.43-51. magiran.com/p1272435
Majid Bahraini, Borujeni, Gholamraza Ghaedamini Haroni, Hamidreza Saedzadeh, Kobra Sepehri, Borujeni, (2014). 'Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 16(2), pp.43-51. magiran.com/p1272435
مجید بحرینی بروجنی؛ غلامرضا قاید امینی هارونی؛ حمیدرضا سعید زاده؛ کبری سپهری بروجنی. "بررسی اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 16 ،2 ، 1393، 43-51. magiran.com/p1272435
Majid Bahraini; Borujeni; Gholamraza Ghaedamini Haroni; Hamidreza Saedzadeh; Kobra Sepehri; Borujeni. "Examination of the four effectiveness methods of preventive from drug abuse on changing attitude towards drug abuse in the high schools boys", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 16, 2, 2014, 43-51. magiran.com/p1272435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال