ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن آهی، مهرداد آذین، سید عباس شجاع الساداتی، ابراهیم واشقانی فراهانی، محسن نصرتی، (1393). بهینه سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3(9)، 11-20. magiran.com/p1272849
Mohsen Ahi, Mehrdad Azin , Seyed Abbas Shojaosadati, Ebrahim Vasheghani Farahani, Mohsen Nosrati, (2014). Optimization of media for bioethanol production by Pichia stipitis from sugarcane bagasse pretreated by dilute acid, Biological Journal of Microorganism, 3(9), 11-20. magiran.com/p1272849
محسن آهی، مهرداد آذین، سید عباس شجاع الساداتی، ابراهیم واشقانی فراهانی، محسن نصرتی، بهینه سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1393؛ 3(9): 11-20. magiran.com/p1272849
Mohsen Ahi, Mehrdad Azin , Seyed Abbas Shojaosadati, Ebrahim Vasheghani Farahani, Mohsen Nosrati, Optimization of media for bioethanol production by Pichia stipitis from sugarcane bagasse pretreated by dilute acid, Biological Journal of Microorganism, 2014; 3(9): 11-20. magiran.com/p1272849
محسن آهی، مهرداد آذین، سید عباس شجاع الساداتی، ابراهیم واشقانی فراهانی، محسن نصرتی، "بهینه سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 3، شماره 9 (1393): 11-20. magiran.com/p1272849
Mohsen Ahi, Mehrdad Azin , Seyed Abbas Shojaosadati, Ebrahim Vasheghani Farahani, Mohsen Nosrati, "Optimization of media for bioethanol production by Pichia stipitis from sugarcane bagasse pretreated by dilute acid", Biological Journal of Microorganism 3, no.9 (2014): 11-20. magiran.com/p1272849
محسن آهی، مهرداد آذین، سید عباس شجاع الساداتی، ابراهیم واشقانی فراهانی، محسن نصرتی، (1393). 'بهینه سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3(9)، صص.11-20. magiran.com/p1272849
Mohsen Ahi, Mehrdad Azin , Seyed Abbas Shojaosadati, Ebrahim Vasheghani Farahani, Mohsen Nosrati, (2014). 'Optimization of media for bioethanol production by Pichia stipitis from sugarcane bagasse pretreated by dilute acid', Biological Journal of Microorganism, 3(9), pp.11-20. magiran.com/p1272849
محسن آهی؛ مهرداد آذین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ محسن نصرتی. "بهینه سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3 ،9 ، 1393، 11-20. magiran.com/p1272849
Mohsen Ahi; Mehrdad Azin ; Seyed Abbas Shojaosadati; Ebrahim Vasheghani Farahani; Mohsen Nosrati. "Optimization of media for bioethanol production by Pichia stipitis from sugarcane bagasse pretreated by dilute acid", Biological Journal of Microorganism, 3, 9, 2014, 11-20. magiran.com/p1272849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال