ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرالسادات علوی، فرشید قیصری، مهدی حقیقت افشار، محمدعلی اخوت، پیمان رضایی، علیرضا توتونچی، محمد عاطفی ، (1393). بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر، مجله طب جنوب، 17(3)، 290-297. magiran.com/p1273317
Mehrosadat Alavi, Farshid Gheisari, Mahdi Haghighatafshar, Mohammad Ali Okhovat, Peyman Rezaei, Alireza Totonchi, Mohammad Atefi , (2014). Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats, Iranian South Medical Journal, 17(3), 290-297. magiran.com/p1273317
مهرالسادات علوی، فرشید قیصری، مهدی حقیقت افشار، محمدعلی اخوت، پیمان رضایی، علیرضا توتونچی، محمد عاطفی ، بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر. مجله طب جنوب، 1393؛ 17(3): 290-297. magiran.com/p1273317
Mehrosadat Alavi, Farshid Gheisari, Mahdi Haghighatafshar, Mohammad Ali Okhovat, Peyman Rezaei, Alireza Totonchi, Mohammad Atefi , Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats, Iranian South Medical Journal, 2014; 17(3): 290-297. magiran.com/p1273317
مهرالسادات علوی، فرشید قیصری، مهدی حقیقت افشار، محمدعلی اخوت، پیمان رضایی، علیرضا توتونچی، محمد عاطفی ، "بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر"، مجله طب جنوب 17، شماره 3 (1393): 290-297. magiran.com/p1273317
Mehrosadat Alavi, Farshid Gheisari, Mahdi Haghighatafshar, Mohammad Ali Okhovat, Peyman Rezaei, Alireza Totonchi, Mohammad Atefi , "Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats", Iranian South Medical Journal 17, no.3 (2014): 290-297. magiran.com/p1273317
مهرالسادات علوی، فرشید قیصری، مهدی حقیقت افشار، محمدعلی اخوت، پیمان رضایی، علیرضا توتونچی، محمد عاطفی ، (1393). 'بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر'، مجله طب جنوب، 17(3)، صص.290-297. magiran.com/p1273317
Mehrosadat Alavi, Farshid Gheisari, Mahdi Haghighatafshar, Mohammad Ali Okhovat, Peyman Rezaei, Alireza Totonchi, Mohammad Atefi , (2014). 'Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats', Iranian South Medical Journal, 17(3), pp.290-297. magiran.com/p1273317
مهرالسادات علوی؛ فرشید قیصری؛ مهدی حقیقت افشار؛ محمدعلی اخوت؛ پیمان رضایی؛ علیرضا توتونچی؛ محمد عاطفی . "بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر". مجله طب جنوب، 17 ،3 ، 1393، 290-297. magiran.com/p1273317
Mehrosadat Alavi; Farshid Gheisari; Mahdi Haghighatafshar; Mohammad Ali Okhovat; Peyman Rezaei; Alireza Totonchi; Mohammad Atefi . "Evaluating effect of a new sterile gauze containing Bentonite and Halloysite minerals on blood coagulation and wound healing in male rats", Iranian South Medical Journal, 17, 3, 2014, 290-297. magiran.com/p1273317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال