ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا باریکلو، (1392). تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر، مجله حقوق خصوصی، 10(22)، 59-86. magiran.com/p1274336
Ali Reza Bariklou, (2013). A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents, Private Law, 10(22), 59-86. magiran.com/p1274336
علیرضا باریکلو، تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر. مجله حقوق خصوصی، 1392؛ 10(22): 59-86. magiran.com/p1274336
Ali Reza Bariklou, A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents, Private Law, 2013; 10(22): 59-86. magiran.com/p1274336
علیرضا باریکلو، "تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر"، مجله حقوق خصوصی 10، شماره 22 (1392): 59-86. magiran.com/p1274336
Ali Reza Bariklou, "A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents", Private Law 10, no.22 (2013): 59-86. magiran.com/p1274336
علیرضا باریکلو، (1392). 'تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر'، مجله حقوق خصوصی، 10(22)، صص.59-86. magiran.com/p1274336
Ali Reza Bariklou, (2013). 'A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents', Private Law, 10(22), pp.59-86. magiran.com/p1274336
علیرضا باریکلو. "تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر". مجله حقوق خصوصی، 10 ،22 ، 1392، 59-86. magiran.com/p1274336
Ali Reza Bariklou. "A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documents", Private Law, 10, 22, 2013, 59-86. magiran.com/p1274336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال