ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال سعید پور، مهسا قاضی عسگر، حجت رحمانی، مهرانگیز خوشخو، (1393). بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار، مجله بیمارستان، 13(1)، 61-67. magiran.com/p1274916
J. Saeidpour, M. Ghazi Asgar, H. Rahmani , M. Khoshkho, (2014). Surveying Doctors and Nurses Viewpoints on Enhancing and Inhibiting Factors of Educating Patients, Hospital, 13(1), 61-67. magiran.com/p1274916
جلال سعید پور، مهسا قاضی عسگر، حجت رحمانی، مهرانگیز خوشخو، بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار. مجله بیمارستان، 1393؛ 13(1): 61-67. magiran.com/p1274916
J. Saeidpour, M. Ghazi Asgar, H. Rahmani , M. Khoshkho, Surveying Doctors and Nurses Viewpoints on Enhancing and Inhibiting Factors of Educating Patients, Hospital, 2014; 13(1): 61-67. magiran.com/p1274916
جلال سعید پور، مهسا قاضی عسگر، حجت رحمانی، مهرانگیز خوشخو، "بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار"، مجله بیمارستان 13، شماره 1 (1393): 61-67. magiran.com/p1274916
J. Saeidpour, M. Ghazi Asgar, H. Rahmani , M. Khoshkho, "Surveying Doctors and Nurses Viewpoints on Enhancing and Inhibiting Factors of Educating Patients", Hospital 13, no.1 (2014): 61-67. magiran.com/p1274916
جلال سعید پور، مهسا قاضی عسگر، حجت رحمانی، مهرانگیز خوشخو، (1393). 'بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار'، مجله بیمارستان، 13(1)، صص.61-67. magiran.com/p1274916
J. Saeidpour, M. Ghazi Asgar, H. Rahmani , M. Khoshkho, (2014). 'Surveying Doctors and Nurses Viewpoints on Enhancing and Inhibiting Factors of Educating Patients', Hospital, 13(1), pp.61-67. magiran.com/p1274916
جلال سعید پور؛ مهسا قاضی عسگر؛ حجت رحمانی؛ مهرانگیز خوشخو. "بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار". مجله بیمارستان، 13 ،1 ، 1393، 61-67. magiran.com/p1274916
J. Saeidpour; M. Ghazi Asgar; H. Rahmani ; M. Khoshkho. "Surveying Doctors and Nurses Viewpoints on Enhancing and Inhibiting Factors of Educating Patients", Hospital, 13, 1, 2014, 61-67. magiran.com/p1274916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال