ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رهی، (1392). بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L)، تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیوسوپر فسفات، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، 7. magiran.com/p1276569
Ali Reza Rahi, (2013). Evaluation of relationships among some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.) under effect of super nitro plus and bio super phosphate, Agroecology Journal, 9(2), 7. magiran.com/p1276569
علیرضا رهی، بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L)، تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیوسوپر فسفات. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1392؛ 9(2): 7. magiran.com/p1276569
Ali Reza Rahi, Evaluation of relationships among some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.) under effect of super nitro plus and bio super phosphate, Agroecology Journal, 2013; 9(2): 7. magiran.com/p1276569
علیرضا رهی، "بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L)، تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیوسوپر فسفات"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 9، شماره 2 (1392): 7. magiran.com/p1276569
Ali Reza Rahi, "Evaluation of relationships among some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.) under effect of super nitro plus and bio super phosphate", Agroecology Journal 9, no.2 (2013): 7. magiran.com/p1276569
علیرضا رهی، (1392). 'بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L)، تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیوسوپر فسفات'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، صص.7. magiran.com/p1276569
Ali Reza Rahi, (2013). 'Evaluation of relationships among some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.) under effect of super nitro plus and bio super phosphate', Agroecology Journal, 9(2), pp.7. magiran.com/p1276569
علیرضا رهی. "بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L)، تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی سوپر نیترو پلاس و بیوسوپر فسفات". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9 ،2 ، 1392، 7. magiran.com/p1276569
Ali Reza Rahi. "Evaluation of relationships among some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.) under effect of super nitro plus and bio super phosphate", Agroecology Journal, 9, 2, 2013, 7. magiran.com/p1276569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال