ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، (1392). بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، 27. magiran.com/p1276571
Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Saboori, (2013). Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars, Agroecology Journal, 9(2), 27. magiran.com/p1276571
حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1392؛ 9(2): 27. magiran.com/p1276571
Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Saboori, Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars, Agroecology Journal, 2013; 9(2): 27. magiran.com/p1276571
حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، "بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 9، شماره 2 (1392): 27. magiran.com/p1276571
Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Saboori, "Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars", Agroecology Journal 9, no.2 (2013): 27. magiran.com/p1276571
حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، (1392). 'بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، صص.27. magiran.com/p1276571
Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Saboori, (2013). 'Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars', Agroecology Journal, 9(2), pp.27. magiran.com/p1276571
حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری. "بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9 ،2 ، 1392، 27. magiran.com/p1276571
Hosein Saboori; Hossein Ali Fallahi; Zeinab Khalilno; Ahmad Reza Dadras; Atefeh Saboori. "Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars", Agroecology Journal, 9, 2, 2013, 27. magiran.com/p1276571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال