ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام قافیه سنج، کمال الدین دیلمقانی، حسن حکمت شعار، (1392). اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، 35. magiran.com/p1276572
Elham Ghafiyehsanj, Kamaleddin Dilmaghani, Hasan Hekmat Shoar, (2013). Effects of salicylic acid on growth indices and some biochemical markers of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under salinity stress, Agroecology Journal, 9(2), 35. magiran.com/p1276572
الهام قافیه سنج، کمال الدین دیلمقانی، حسن حکمت شعار، اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1392؛ 9(2): 35. magiran.com/p1276572
Elham Ghafiyehsanj, Kamaleddin Dilmaghani, Hasan Hekmat Shoar, Effects of salicylic acid on growth indices and some biochemical markers of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under salinity stress, Agroecology Journal, 2013; 9(2): 35. magiran.com/p1276572
الهام قافیه سنج، کمال الدین دیلمقانی، حسن حکمت شعار، "اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 9، شماره 2 (1392): 35. magiran.com/p1276572
Elham Ghafiyehsanj, Kamaleddin Dilmaghani, Hasan Hekmat Shoar, "Effects of salicylic acid on growth indices and some biochemical markers of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under salinity stress", Agroecology Journal 9, no.2 (2013): 35. magiran.com/p1276572
الهام قافیه سنج، کمال الدین دیلمقانی، حسن حکمت شعار، (1392). 'اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، صص.35. magiran.com/p1276572
Elham Ghafiyehsanj, Kamaleddin Dilmaghani, Hasan Hekmat Shoar, (2013). 'Effects of salicylic acid on growth indices and some biochemical markers of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under salinity stress', Agroecology Journal, 9(2), pp.35. magiran.com/p1276572
الهام قافیه سنج؛ کمال الدین دیلمقانی؛ حسن حکمت شعار. "اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9 ،2 ، 1392، 35. magiran.com/p1276572
Elham Ghafiyehsanj; Kamaleddin Dilmaghani; Hasan Hekmat Shoar. "Effects of salicylic acid on growth indices and some biochemical markers of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under salinity stress", Agroecology Journal, 9, 2, 2013, 35. magiran.com/p1276572
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال