ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر نظری، (1392). تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، 43. magiran.com/p1276575
Naser Nazari, (2013). Land use change from pasture to irrigated and dry farming arable land and its effect on soil properties in Miyaneh region, Iran, Agroecology Journal, 9(2), 43. magiran.com/p1276575
ناصر نظری، تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1392؛ 9(2): 43. magiran.com/p1276575
Naser Nazari, Land use change from pasture to irrigated and dry farming arable land and its effect on soil properties in Miyaneh region, Iran, Agroecology Journal, 2013; 9(2): 43. magiran.com/p1276575
ناصر نظری، "تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 9، شماره 2 (1392): 43. magiran.com/p1276575
Naser Nazari, "Land use change from pasture to irrigated and dry farming arable land and its effect on soil properties in Miyaneh region, Iran", Agroecology Journal 9, no.2 (2013): 43. magiran.com/p1276575
ناصر نظری، (1392). 'تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9(2)، صص.43. magiran.com/p1276575
Naser Nazari, (2013). 'Land use change from pasture to irrigated and dry farming arable land and its effect on soil properties in Miyaneh region, Iran', Agroecology Journal, 9(2), pp.43. magiran.com/p1276575
ناصر نظری. "تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 9 ،2 ، 1392، 43. magiran.com/p1276575
Naser Nazari. "Land use change from pasture to irrigated and dry farming arable land and its effect on soil properties in Miyaneh region, Iran", Agroecology Journal, 9, 2, 2013, 43. magiran.com/p1276575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال