ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر یعقوبی، علی سیروس، محمود امینی، علی شجاعی، سعید حاج هاشمی، فاطمه علیان فینی، مجتبی احمدلو، (1393). مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(4)، 76-81. magiran.com/p1279309
Ali Asgar Yaghoubi , Ali Sirus, Mahmoud Amini, Ali Shojaei, Saeid Haj Hashemi, Fatemeh Olyen Feeni, Mojtaba Ahmadlou, (2014). Comparison of fascial flap and vein conduit for peripheral nerve injury repair in rats, Arak Medical University Journal, 17(4), 76-81. magiran.com/p1279309
علی اصغر یعقوبی، علی سیروس، محمود امینی، علی شجاعی، سعید حاج هاشمی، فاطمه علیان فینی، مجتبی احمدلو، مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1393؛ 17(4): 76-81. magiran.com/p1279309
Ali Asgar Yaghoubi , Ali Sirus, Mahmoud Amini, Ali Shojaei, Saeid Haj Hashemi, Fatemeh Olyen Feeni, Mojtaba Ahmadlou, Comparison of fascial flap and vein conduit for peripheral nerve injury repair in rats, Arak Medical University Journal, 2014; 17(4): 76-81. magiran.com/p1279309
علی اصغر یعقوبی، علی سیروس، محمود امینی، علی شجاعی، سعید حاج هاشمی، فاطمه علیان فینی، مجتبی احمدلو، "مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 17، شماره 4 (1393): 76-81. magiran.com/p1279309
Ali Asgar Yaghoubi , Ali Sirus, Mahmoud Amini, Ali Shojaei, Saeid Haj Hashemi, Fatemeh Olyen Feeni, Mojtaba Ahmadlou, "Comparison of fascial flap and vein conduit for peripheral nerve injury repair in rats", Arak Medical University Journal 17, no.4 (2014): 76-81. magiran.com/p1279309
علی اصغر یعقوبی، علی سیروس، محمود امینی، علی شجاعی، سعید حاج هاشمی، فاطمه علیان فینی، مجتبی احمدلو، (1393). 'مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(4)، صص.76-81. magiran.com/p1279309
Ali Asgar Yaghoubi , Ali Sirus, Mahmoud Amini, Ali Shojaei, Saeid Haj Hashemi, Fatemeh Olyen Feeni, Mojtaba Ahmadlou, (2014). 'Comparison of fascial flap and vein conduit for peripheral nerve injury repair in rats', Arak Medical University Journal, 17(4), pp.76-81. magiran.com/p1279309
علی اصغر یعقوبی؛ علی سیروس؛ محمود امینی؛ علی شجاعی؛ سعید حاج هاشمی؛ فاطمه علیان فینی؛ مجتبی احمدلو. "مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17 ،4 ، 1393، 76-81. magiran.com/p1279309
Ali Asgar Yaghoubi ; Ali Sirus; Mahmoud Amini; Ali Shojaei; Saeid Haj Hashemi; Fatemeh Olyen Feeni; Mojtaba Ahmadlou. "Comparison of fascial flap and vein conduit for peripheral nerve injury repair in rats", Arak Medical University Journal, 17, 4, 2014, 76-81. magiran.com/p1279309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال