به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر حسنی، حسینعلی بهرامی، علی اکبر نوروزی، شاهین اوستان، (1393). استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 6(2)، 125. magiran.com/p1279354
Akbar Hassani, Hosseinali Bahrami, Aliakbar Noroozi, Shahin Oustan, (2014). Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil ‎properties in gypseous and calcareous soils‎, Journal of Watershed Engineering and Management, 6(2), 125. magiran.com/p1279354
اکبر حسنی، حسینعلی بهرامی، علی اکبر نوروزی، شاهین اوستان، استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1393؛ 6(2): 125. magiran.com/p1279354
Akbar Hassani, Hosseinali Bahrami, Aliakbar Noroozi, Shahin Oustan, Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil ‎properties in gypseous and calcareous soils‎, Journal of Watershed Engineering and Management, 2014; 6(2): 125. magiran.com/p1279354
اکبر حسنی، حسینعلی بهرامی، علی اکبر نوروزی، شاهین اوستان، "استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 6، شماره 2 (1393): 125. magiran.com/p1279354
Akbar Hassani, Hosseinali Bahrami, Aliakbar Noroozi, Shahin Oustan, "Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil ‎properties in gypseous and calcareous soils‎", Journal of Watershed Engineering and Management 6, no.2 (2014): 125. magiran.com/p1279354
اکبر حسنی، حسینعلی بهرامی، علی اکبر نوروزی، شاهین اوستان، (1393). 'استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 6(2)، صص.125. magiran.com/p1279354
Akbar Hassani, Hosseinali Bahrami, Aliakbar Noroozi, Shahin Oustan, (2014). 'Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil ‎properties in gypseous and calcareous soils‎', Journal of Watershed Engineering and Management, 6(2), pp.125. magiran.com/p1279354
اکبر حسنی؛ حسینعلی بهرامی؛ علی اکبر نوروزی؛ شاهین اوستان. "استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 6 ،2 ، 1393، 125. magiran.com/p1279354
Akbar Hassani; Hosseinali Bahrami; Aliakbar Noroozi; Shahin Oustan. "Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil ‎properties in gypseous and calcareous soils‎", Journal of Watershed Engineering and Management, 6, 2, 2014, 125. magiran.com/p1279354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال