ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عدنان طهماسبی، شهریار نیازی، علی اکبر خمیجانی فراهانی، سعدالله همایونی، (1393). آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی - کاربردی و روش کار محور، مجله جستار های زبانی، 5(5)، 145-181. magiran.com/p1280377
Adnan Tahmasebi, Shahriar Niazi, Ali Akbar Khomijany Farahani, Sadollah Homayooni, (2014). Teaching AGAP and AGP in Arabic Conversation Based on NFS Model and, Language Related Research, 5(5), 145-181. magiran.com/p1280377
عدنان طهماسبی، شهریار نیازی، علی اکبر خمیجانی فراهانی، سعدالله همایونی، آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی - کاربردی و روش کار محور. مجله جستار های زبانی، 1393؛ 5(5): 145-181. magiran.com/p1280377
Adnan Tahmasebi, Shahriar Niazi, Ali Akbar Khomijany Farahani, Sadollah Homayooni, Teaching AGAP and AGP in Arabic Conversation Based on NFS Model and, Language Related Research, 2014; 5(5): 145-181. magiran.com/p1280377
عدنان طهماسبی، شهریار نیازی، علی اکبر خمیجانی فراهانی، سعدالله همایونی، "آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی - کاربردی و روش کار محور"، مجله جستار های زبانی 5، شماره 5 (1393): 145-181. magiran.com/p1280377
Adnan Tahmasebi, Shahriar Niazi, Ali Akbar Khomijany Farahani, Sadollah Homayooni, "Teaching AGAP and AGP in Arabic Conversation Based on NFS Model and", Language Related Research 5, no.5 (2014): 145-181. magiran.com/p1280377
عدنان طهماسبی، شهریار نیازی، علی اکبر خمیجانی فراهانی، سعدالله همایونی، (1393). 'آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی - کاربردی و روش کار محور'، مجله جستار های زبانی، 5(5)، صص.145-181. magiran.com/p1280377
Adnan Tahmasebi, Shahriar Niazi, Ali Akbar Khomijany Farahani, Sadollah Homayooni, (2014). 'Teaching AGAP and AGP in Arabic Conversation Based on NFS Model and', Language Related Research, 5(5), pp.145-181. magiran.com/p1280377
عدنان طهماسبی؛ شهریار نیازی؛ علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ سعدالله همایونی. "آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی - کاربردی و روش کار محور". مجله جستار های زبانی، 5 ،5 ، 1393، 145-181. magiran.com/p1280377
Adnan Tahmasebi; Shahriar Niazi; Ali Akbar Khomijany Farahani; Sadollah Homayooni. "Teaching AGAP and AGP in Arabic Conversation Based on NFS Model and", Language Related Research, 5, 5, 2014, 145-181. magiran.com/p1280377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال