ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارسلان گلفام، بلقیس روشن، فرزانه شیررضا، (1393). کاربرد «نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی، مجله جستار های زبانی، 5(5)، 183-206. magiran.com/p1280378
Arsalan Golfam, Belghis Rovshan, Farzaneh Shir Reza, (2014). The Application of Text World Theory to Recognize Narrative Elements in Shazdeh Ehtejab: A Cognitive Poetics Approach, Language Related Research, 5(5), 183-206. magiran.com/p1280378
ارسلان گلفام، بلقیس روشن، فرزانه شیررضا، کاربرد «نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی. مجله جستار های زبانی، 1393؛ 5(5): 183-206. magiran.com/p1280378
Arsalan Golfam, Belghis Rovshan, Farzaneh Shir Reza, The Application of Text World Theory to Recognize Narrative Elements in Shazdeh Ehtejab: A Cognitive Poetics Approach, Language Related Research, 2014; 5(5): 183-206. magiran.com/p1280378
ارسلان گلفام، بلقیس روشن، فرزانه شیررضا، "کاربرد «نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی"، مجله جستار های زبانی 5، شماره 5 (1393): 183-206. magiran.com/p1280378
Arsalan Golfam, Belghis Rovshan, Farzaneh Shir Reza, "The Application of Text World Theory to Recognize Narrative Elements in Shazdeh Ehtejab: A Cognitive Poetics Approach", Language Related Research 5, no.5 (2014): 183-206. magiran.com/p1280378
ارسلان گلفام، بلقیس روشن، فرزانه شیررضا، (1393). 'کاربرد «نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی'، مجله جستار های زبانی، 5(5)، صص.183-206. magiran.com/p1280378
Arsalan Golfam, Belghis Rovshan, Farzaneh Shir Reza, (2014). 'The Application of Text World Theory to Recognize Narrative Elements in Shazdeh Ehtejab: A Cognitive Poetics Approach', Language Related Research, 5(5), pp.183-206. magiran.com/p1280378
ارسلان گلفام؛ بلقیس روشن؛ فرزانه شیررضا. "کاربرد «نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی". مجله جستار های زبانی، 5 ،5 ، 1393، 183-206. magiran.com/p1280378
Arsalan Golfam; Belghis Rovshan; Farzaneh Shir Reza. "The Application of Text World Theory to Recognize Narrative Elements in Shazdeh Ehtejab: A Cognitive Poetics Approach", Language Related Research, 5, 5, 2014, 183-206. magiran.com/p1280378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال