ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثنا احمدی زاده، ایرج کاظمی نژاد، (1392). بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 3(5)، 41-49. magiran.com/p1281065
, (2013). Effect of pH on the removal of copper ions from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites, Journal of Research on Many - body Systems, 3(5), 41-49. magiran.com/p1281065
ثنا احمدی زاده، ایرج کاظمی نژاد، بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت. نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 1392؛ 3(5): 41-49. magiran.com/p1281065
, Effect of pH on the removal of copper ions from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites, Journal of Research on Many - body Systems, 2013; 3(5): 41-49. magiran.com/p1281065
ثنا احمدی زاده، ایرج کاظمی نژاد، "بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت"، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 3، شماره 5 (1392): 41-49. magiran.com/p1281065
, "Effect of pH on the removal of copper ions from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites", Journal of Research on Many - body Systems 3, no.5 (2013): 41-49. magiran.com/p1281065
ثنا احمدی زاده، ایرج کاظمی نژاد، (1392). 'بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت'، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 3(5)، صص.41-49. magiran.com/p1281065
, (2013). 'Effect of pH on the removal of copper ions from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites', Journal of Research on Many - body Systems, 3(5), pp.41-49. magiran.com/p1281065
ثنا احمدی زاده؛ ایرج کاظمی نژاد. "بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت". نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 3 ،5 ، 1392، 41-49. magiran.com/p1281065
. "Effect of pH on the removal of copper ions from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites", Journal of Research on Many - body Systems, 3, 5, 2013, 41-49. magiran.com/p1281065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال