ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، (1393). ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7(22)، 77-91. magiran.com/p1281118
, (2014). Comparison of various static and dynamic artificial neural networks models in predicting stock prices, Financial Knowledge of Securities Analysis, 7(22), 77-91. magiran.com/p1281118
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1393؛ 7(22): 77-91. magiran.com/p1281118
, Comparison of various static and dynamic artificial neural networks models in predicting stock prices, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2014; 7(22): 77-91. magiran.com/p1281118
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، "ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 7، شماره 22 (1393): 77-91. magiran.com/p1281118
, "Comparison of various static and dynamic artificial neural networks models in predicting stock prices", Financial Knowledge of Securities Analysis 7, no.22 (2014): 77-91. magiran.com/p1281118
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، (1393). 'ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7(22)، صص.77-91. magiran.com/p1281118
, (2014). 'Comparison of various static and dynamic artificial neural networks models in predicting stock prices', Financial Knowledge of Securities Analysis, 7(22), pp.77-91. magiran.com/p1281118
علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری. "ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7 ،22 ، 1393، 77-91. magiran.com/p1281118
. "Comparison of various static and dynamic artificial neural networks models in predicting stock prices", Financial Knowledge of Securities Analysis, 7, 22, 2014, 77-91. magiran.com/p1281118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال